is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 111, 24-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

. , „ .., , Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Aeonnkment. Voor Nederland: / 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: ƒ 7.—per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. nrs. 15 ct. Bewrjsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging.of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: / 3.—, binoenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór

tien uur bezorgd worden.

Zeventigste Jaargang. - No.

DONDERDAG 24 DECEMBER 1903.

1X1.

Advertentiën'. Voor leden der Vereeniging: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e d ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneeiden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Hoeken» voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ct, per regel, bij vooruitbetaling in bons.

~Het auteursrecht op den inhoud^Tdït Blad wordt verzekerd volgens de bepalingen der wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n° »*).

Bureau: Gebouw «De lioiuenauuei», n«uuUi»u«i, n.n^ciuoiu.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN-

Het eerste nummer van het > Nieuwsblad voor den Boekhandel» in den vólgenden jaargang zal zaterdag 2 Januari verschijnen.

De Administr.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Bij iic Commissie tol regeling van hel vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

HOCKING, SILAS K., Smoking flax. Uit: The Familv-Friend, 1903, January en volgende nummers, op 22 December 1903, door D. A. Daamen, te Rotterdam.

FORSSLUND, KARL-ERIK, Storgarden En bok om ett hem. Andra upplagan. Stockholm 1.900, op 23 December 1903, door de I' irma (_. M. VAN GOGH, te Amsterdam, ten behoeve van H. J. W. BECHT, te Amsterdam.

HOFMANN, ELSE, Kittv. Eine Erzrihlung _ für Miidchen. Stutlgart, op 23 December 1903, door G B. van Goor Zonen, te Gouda.

SCHUEIL, Dr. OTTO, und FITSCHEN, JOST, Flora von Deutschland. Stuttgart und Leipzig 1003, op 23 December 1903, door de Firma

■ C M van gogh, te Amsterdam, ten b.noeve van Wi J- tihemh & Cik., te Zutphen.

Namens de Commissie: AMSTERDAM, VINCENT van gogh,

24 December 190^ Keizersgracht 409- _

NIET OFFICIEEL, GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Aarde Dc, en haar volken. Geïllustreerd, weekblad. 40e'jaargang. [Met bijblad: «Op den uitkijk», ye jaarg.]. 1904. No. t. Haarlem. H. D. Ijceenk Willink ifc Zoon. Gr.-4°- [23-~<3>1- , Per jrg. (in 52 nrs., of 12 afl.) ƒ 520, fr p.p../ 5-»°

Boek en kunst. \\"ckelijksch overzicht van boekuitgaven, en van het wetenswaardige op net gebied van den boekhandel en de aanverwante vakken. Hfdred.: Hcrm. C. Diferee. ie jaargang. No 1. Haarlem, D.J. van der Wilk. Fol |335-'23l Per jrg. (52 nrs.) ƒ 2.—

Bolk, Prof. Dr. Louis: Over de physiologische beteekenis van het cerebellum. Haarlem, Erven F. Bohn. 8°. [255x17',. (III, 51 blz.). ƒ-.75

Breviario Griroani, II, della bibli.qtheca di. S. Marco in Venezia. Riproduzione fotografies completa publicata da Scato de Vries. Prefazione del dr. Sal. Morpurgo. Livr. 1. Leida, A. W. Sijthoff. Fol. [483X34]. (VII blz. en pit. 1—144, waarv. 25 in kleurendruk). Per afl. ƒ 120.—

Kompleet in 12 afleveringen. ... , . -

Dezelfde uitgave ook met tiul, inleiding en vooiwae 111 het fransdi en in liet Juitsch.

Bruinwold Riedel, zie: Riedel, J. Bruinwold.

Burger, Dr. H.: Heï schoolonderzoek der adenoïde vegetaties. Voordracht gehouden 21 November 1903 voor de afdeelir.gen Amsterdam I en II van het Ncderlandsch Onderwijzersgenootschap. Amsterdam, Scheltema & Hoikema's Boekhandel. 8°. [2i5xi55j. (41 blz., m. 7 fig). ƒ -.60

Chamisja Chumsjee Tora. — mm »C'Din ni'önPentateuch. Met Nederlandsche vertaling door A. S. Onderwijzer, alsmede de Haftaroth, Sabbathgebeden. Jozerith enz. Amsterdam, Van Creveld & Co. 8°. [22 X I45J- 2 dln. (II, 215, 52, II 116 II, 45 blz.; II, 180, 68, 48. 116. II, 117 blz.). /' ? ■

Colenbrander, J. H., en D. van der Meulen: Oefeningen ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs 10 lezen en zuiver schrijven, aansluitende aan de methode «Recht op het doel af». Met 45 tcekenidgen voor het bord en een toelichting voor het gebruik onzer letterkaartjes. Deventer, Al. E. Kluwer. 8°. [2PX14] (84 blz.,m.afb.). /1.20

Colenbrander, J. H., zie: Meulen, D. van der, en J. H. Colenbrander.

Erica Jaarboekje dtr Maatschappij van weldadigheid voor 1904. Amsterdam, D. 13. Centen. 8° IiSx I2SI. (XXIV, 128 blz, m. 1 afb. cn 1 pit.). 1 / 1— i geb. ƒ 1.35

In prachtbnd. verg. op sn. » 2.—

Gedenkboek van het Xle lustrum van het Delftsch studentencorps. Dl. II. De lustrumweek. Delft, I. Waltman Jr. Fol. [32X26^. (47 blz.. m. 4 pltn. en 75 afb. op 13 pltn). Kplt. (2 dln.) ƒ 4 -

Gleichman, Mr. J. G.: Mr. F. A. van Hall als minister.Medcdeelingcn en herinneringen. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. [20 X14J. (V, 253 blz.). / 2-5°

Opnieuw geplaatst wegens misstelling. Grondhout, C, zie: Vademecum. Handboek voor cultuur- en handels-ondernemingen in Nederlandsch-Indie. 16e jaargang. 1904. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [aa^XiJ»}. (VIII, 1isq bh.). C-ccart. / 5.90: geb. ƒ 6 70

Geb., m. wit pap. doorsch. > 8.— Hulsebosch, M. L. O- van Ledden: Receptentaxe voor Nederland. 8e, vermeerderde druk. Amsterdam, D, 13. Centen. 8°. [23x15]. (129 blz.).

Geb. / 1.80

Ledden Hulsebosch. Van, zie: Hulsebosch, M. L. Q van Ledden.

Lichaam, Het, van den visch. Bouw cn inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen van een karper. Met verklaring. Deventer, M. E. Klmver.Br. 16 . [195x27]. Gecart. / -.90

Lurasco, F. M., zie: Vademecum.

Maathuis-Ilcken, S.: Nietrtvc vriendjes! Teekemn<ren van J. Berha. Bokhorst. Deventer, JE. E. Kluwer. Gr. 8°. f265x195]. (63 blz., m. afb. en 2 pltn. in kleurenclr). *}.'T

Meulen, D. van der, en J. H Colenbrander.: Blijde

kleuters. Leesboek voor ne aauvaui^ii.!». >»«~« derwijs. Deventer, JE. E. Kluwer. 8°. ]2i'Xi4]. 4. (72 blz.. m. afb.). / ~25

Meulen, D. v. d., zie: Colenbrandcr, J. H. cn U, v. d. Meulen.

Niet, Dr. Daniël de: De noodzakelijkheid van het onderwijs in de physische therapie. Voordracht gehouden tot opening zijner lessen op 24 November 1903. Amsterdam, F. van Rossen. 8 . [245Xi6S]. (II, 18 blz.). ƒ-.4°

Onesimus, 1904. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray. Red : dr. E. Laurillard. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. [17x11]. (XII, 96 blz.).

ƒ 1.— ; geb., verg. op sn. / 1.60

Peintures ecclésiastiques du moyen-age de lepoque d'art de Jan van Scorel et P. van Oostzaanen, 1490—1560. Publiées souslesauspicesdeGustave van Kakken et accompagnées de notices du chevalier dr. J. Six. Fase. 1—3. Haarlem, H. Kleinmann & Co. Fol. [40X30*]. (Pit. 1 —15, rn. titel en beschrijv. [4 blz.)). Per afl. / 3 60

Kompleet in 8 afleveringen.

Riedel, J. Bruinwold., zie: Volksgeschriften.

Schermer, J. P. W.: Ontwerpen van notarieele akten. 3e druk, volgens de aanteekeningen en mededeeling van rechtspraak en literatuur, bewerkt en aangevuld door J. G. Veenenbos. Dl. UI, bevattende de ontwerp akten met betrekking tot het tweede boek van het burgerlijk wetboek. (Vervolg). Afl. I. Arnhem, S. Gouda Ouint. 8°. [24X165] (Blz. 1-96)- Per afl. ƒ 1.20

Schrijver, Dr. J., zie: Vademecum.

Studenten-almanak, Delftsche, voor I9°4- Delft, J. Waltman Jr. 8°. [2oxi45J. (567 blz., m. 8 portr. en 1 pit.). Geb. / 4 5°

Tijdschrift van strafrecht. Red.: H. van der Hoeven, G. A. van Hamel, J Domela Nieuwenhuis, D. Simons. Dl. XVI. Afl. I. Leiden, Boekh. en Drukkerij v.h. E. J. Brill. 8°. [25 X l65].

Per jrg. (24 afl.) ƒ 7-5° Band » -.60

Tijdschrift voor onderwijs en handenarbeid. Orgaan der Vereeniging voor handenarbeid, onder redactie van KI. de Vries Sz. 8e jaargang. 1903/04. No. r. Deventer Al. E. Kluwer. 8°. [233x155]. Per jrg. (6 afl.). ƒ 2.50

Toestand, De, der handels- en kantoorbedienden te Amsterdam. Rapport uitgebracht door de commissie, benoemd coor de gemeentelijke commissie voor het onderzoek van arbeidstoestanden en de kamer van arbeid van het handels-, crediet- en verzekeringswezen te Amsterdam. Amsterdam, joh. Muller. 8°. [25 x 16].

1: De bedienden op geld- en effectenkantoren. (V, 46 blz.). ƒ ~-30

Vademecum. Practisché 10 cis-bibliotheek, onder redactie van J. A. H. Jockin. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [20X135].

Per nr. / -.10

13. Schrijver, Dr. J.: De keuken. Gezond-

heids'-egelen voor de inrichting der keuken, de toebereiding der spijzen en de voeding; vegetarisme. (48 blz.).

14. lura3c0, F. M.: Handleiding voor het

houden van een aquarium. (48 blz.).

15. Grondhoud, C.: Ncderlandsch - engelsen

handelswoordenboek. (48 blz.).