is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sedert dien tijd, is steeds gebleken, dat de handel van Singapore grooter is dan dien van de drie voornaamste havens van Java te samen. De scheepvaart nam dezelfde richting als de handel. Van uit Singapore is de stoomvaart krachtdadig in alle richtingen ondernomen, zelfs in concurrentie met de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij. Reeders op Java stelden slechts flauwe en vruchtelooze pogingen in het werk om den vooruitgang van de Singaporeesche stoomvaart te stuiten. Mocht de Minister van koloniën besluiten tot opening der kustvaart in Nederlandsch Indie voor vreemde vlaggen, dan zal Singapore een nieuwen prikkel tot vooruitgang en welvaart bekomen. Schepen en stoomers uit deze haven zullen nog talrijker de wateren van den Indischen Archipel doorkruisen. De Britsche vlag zal de Nederlandsche driekleur verdringen en feitelijk in invloed winnen. De protectionistische geest in Holland mag den weg eenigen tijd versperren, doch het verval van den ondernemingsgeest in handel en nijverheid in Nederlandsch Indie zal eerlang het behoud van het monopolie der kustvaart aldaar onmogelijk maken."

Wij willen slechts de schets aanvullen, die de Straits Times geeft van den inlandschen handel met Singapore. Niet alleen de waren, in zijn artikel genoemd, worden door prauwen in den Archipel verhandeld; maar het voornaamste, dat daarin wordt verzwegen, het opium is voor velen de grootste prikkel harer bedrijvigheid, en nog wel in verband met den smokkelhandel in dat heulsap. Het is een positief erkend feit, dat Singapore het groot entrepot is van den opium smokkelhandel in den Archipel, zoo positief dat onder de maatregelen, die aangeprezen worden om dien sluikhandel afdoende tegen te gaan, behoort het aanstellen van hoog bezoldigde agenten te Singapore, die de politie in Nederlandsch Indie bij tijds waarschuwen omtrent de uitrustingen naar de verschillende deelen van den Archipel. Bekend is het ook, dat tegen den smokkelhandel niet veel te doen is, wanneer