is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

tot de vermenging besluiten. Zoo heeft zelfs de meening bestaan dat het Mahajanistisch Buddhisme identiek zou zijn met het oorspronkelijk Buddhisme.

Na verschillende beelden en symbolen genoemd te hebben die in het Buddhisme onbekend zijn, en de vraag behandeld of die figuren eene zelfstandige uitvinding zijn der Mahajanisten, dan wel overgenomen werden van anderen, onder den sterken invloed van het Ciwaïsme, wees prof. Kern er op dat moge ook aan Ciwa eenige Buddhistische eerbewijzen zijn ten deel gevallen, Ciwa toch niet ophoudt de god der Ciwaïsten te zijn.

Op grond van verschillende Buddhistische en Hindoe-geschriften — o. a. de verschillende bewerkingen van de legende van den Buddhisatwa prins Sutusoma — toonde ^de spreker aan dat er vereeniging van Mahajanisme met Buddhisme heeft plaats gehad. Reeds in de 7de eeuw werd de invloed van het Mahajanisme op het Buddhisme door Buddhistische priesters met weerzin erkend. Trouwens, in de gansche geschiedenis van het Buddhisme is geen tijdperk aan te wijzen, waarin het ook niet Brahma vereerde. De verwantschap tusschen het Mahajanisme en het Ciwaïsme valt dus, volgens prof. Kern, niet te loochenen. Wel geraakte op Java het Brahmanisme op den achtergrond, naarmate het Mahajanisme in kracht won, maar Java is steeds een land geweest met twee godsdiensten.

Het voornaamste wezen in den Mahajanistischen godsdienst is een vermomde Ciwa. Langs den historischen weg is het gebleken dat het verband, hetwelk in de 7de eeuw door de monniken van Orissa doorgrond werd, op Java zoo innig is, dat men denken zou aan ineensmelting. De voorwerpen van eerbied waren voor de beide godsdiensten gedeeltelijk dezelfde; niet in schijn, maar in werkelijkheid.

Op eene vraag van prof. Tiele, of de vereeniging van het Mahajanisme met het Ciwaïsme op Java zou zijn geschied of reeds te vinden zou zijn geweest op het Indische vasteland,