is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Th. F. SCHILL.

Den 20sten Maart 1.1. is, te 's Gravenhage, in den ouderdom van 67 jaren, overleden een merkwaardig man, wiens heengaan door velen betreurd wordt en die in de Indische wereld een uitstekenden naam had: de heer Th. E. Schill, vroeger lid van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia, sedert jaren een der meest geachte en verdienstelijke ingezetenen der vorstelijke residentie.

De familie Schill is een der weinige, die te Batavia sedert eene eeuw met een soort van uitgelezen burgerrecht prijken, en die er zoolang mogelijk de Oostersche gastvrijheid van lang vervlogen tijden hebben in eere gehouden. De oudgasten van onzen tijd herinneren zich nog levendig hoe, in de dagen hunner jeugd, zij de welkome gasten waren van de familie Schill, hoe hare villa's steeds open stonden voor alle mannen van fatsoen en op welke als 't ware vorstelijke wijze gastheer en gastvrouw tweemaal 's weeks hunne tallooze vrienden aan hun rijken disch ontvingen.

Als jongeling, groeide Th. F. Schill op in eene omgeving samengesteld uit de élite der Bataviasche samenleving, aan welke hij waarschijnlijk het onuitwischbaar merk van fijne beschaving te danken had, dat hem zijn geheele leven is bijgebleven en de charme was van zijn overigens zoo krachtige persoonlijkheid. Voor ontwikkelde personen kon destijds