is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

besturen ten deel valt, behoudens toezicht, dat zij door verwaarloozing der hun toevertrouwde belangen geen meer algemeene in gevaar brengen.

Om nu de hun aldus opgedragen taak te vervullen, moeten de gewestelijke besturen over voldoende inkomsten kunnen beschikken. Daartoe kan een deel van de opbrengst der algemeene Staatsinkomsten worden afgezonderd en naar gelang der geraamde behoeften over de verschillende gewesten worden verdeeld; terwijl door plaatselijke heffingen in het meer benoodigde wordt voorzien. Aanvankelijk werd deze weg in Britsch Indie ingeslagen. Of wel kunnen bepaalde bronnen van inkomst geheel of gedeeltelijk ter beschikking der gewestelijke besturen worden gesteld. Dit laatste verdient, volgens Spr,, ver de voorkeur, omdat inkomsten en uitgaven in Nederlandsch Indie nauw samenhangen en veelal uit dezelfde bronnen voortvloeien. Van de zorg voor den landbouw is bijv. het beheer van landrente en cultuur onafscheidelijk; zoo ook omgekeerd.

Bij de verlangde verdeeling valt het volgende op te merken. Vooreerst is het duidelijk, dat er evenredigheid moet bestaan tusschen de aan de gewestelijke besturen opgedragen uitgaven en inkomsten, naar gelang de eerste toenemen, moeten ook de laatste ruimer vloeien. Voorts kunnen natuurlijk alleen die bronnen van inkomst worden afgestaan, welke inderdaad binnen een gewest zijn opgebracht en niet bloot toevallig daar werden ontvangen. Om die reden blijven de in- en uitvoerrechten, die alleen op de grenzen, d. i. in de voornaamste havens geheven worden, terstond buiten aanmerking. Hetzelfde geldt mutatis mutandis van het klein zegel, het recht van successie en overgang, de havenankerage- en loodsgelden. Evenmin kunnen die inkomsten worden afgestaan, welke om aan haar doel te beantwoorden, eenheid en samenhang in alle deelen volstrekt vereischen. Hiertoe behooren inzonderheid de Staatsmonopoliën, zooals de opiumpacht, de openbare verkoopingen, de zoutbelasting,