is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290

voelen aan de Indische Regeering voorkomt geringschatting van het oordeel der leden, stelt de eerste in staat de werking der nieuwe organisatie te onderzoeken en te beoordeelen. Aldus komen voor- en nadeelen aan het licht, kunnen practische bezwaren en leemten worden opgeheven of aangevuld; en wordt de latere uitbreiding van den werkkring der gewestelijke besturen met geleidelijke vermeerdering der niet-ambtelijke leden voorbereid. Eerst door dit laatste kan aan die raden grooteren invloed op de te nemen maatregelen worden geschonken. Zoolang zij voor het meerendeel uit ambtenaren bestaan missen zij de noodige zelfstandigheid om eene rechtstreeks beslissende macht uit te oefenen. De voorgestelde inrichting der gewestelijke raden bevat de eerste kiemen van de nieuwe beginselen, welker vruchten men behoort af te wachten, alvorens meerdere zaden uit te strooien.

Over de bevoegdheid en inrichting der plaatselijke besturen in engeren zin slechts een enkel woord. Trouwens de breedvoerige ontwikkeling eener nieuwe inrichting van het gewestelijk bestuur maakt het gemakkelijk de beginselen daarvan ook op het plaatselijk bestuur toe te passen. Ook hieraan kan een ruimere werkkring worden geopend, mits besloten binnen dien van het gewestelijk gezag. Waar plaatselijke verscheidenheid plaatselijke maatregelen eischt, kunnen deze uitgaan van het plaatselijk gezag: en niets belet, dat, zoo noodig, ook daaraan eenige beschikking over publieke gelden worde geschonken. Doch het schijnt Spr. ondoelmatig ook hun sommige bronnen van inkomst af te staan of tot plaatselijke heffingen bevoegdheid te verleenen. De omschrijving hunner taak blijve voorshands aan het gewestelijk bestuur overgelaten. Wij zetten den eersten stap op een nieuwen weg, die van boven naar beneden voert, en het verdient de voorkeur niet op eens den ganschen afstand af te leggen, doch op geschikte rustpunten halt te houden, ten einde het terrein te verkennen, waarlangs men verder moet afdalen. Zulk een geschikt rustpunt biedt ons de inrichting der gewestelijke besturen;