is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

geweest, die met Sir Andrew Clarke overeenkwamen, dat zij een Engelschen resident bij zich toelaten en de behandeling hunner buitenlandsche aangelegenheden aan den gouverneur der Straits Settlements overlaten zouden. Achtereenvolgens hebben andere staten dit voorbeeld gevolgd. De eerste resident te Perak werd in 1875 vermoord, doch bij dit enkele verzet is het gebleven, en slechts bij groote uitzondering is er geweld van wapenen noodig geweest om de beschermelingen aan het ontzag voor hunnen beschermer te herinneren. Met de toetreding van Pahang, een betrekkelijk groot land op de Oostkust, is dit jaar de keten van zelfstandige. Maleische kuststaten onder Britsche suzereiniteit gesloten, in welke men misschien eene toekomstige Confederatie van Malakka heeft te begroeten.

Bechtstreeksche inmenging met het binnenlandsch bestuur wordt door het gouvernement der Straits Settlements zorgvuldig vermeden; raadgeven en voorlichten is de aan de residenten voorgeschrevene werkzaamheid. Het aantal Engelsche ambtenaren bepaalt zich in Perak tot elf, in Selangore tot vijf, in de meeste andere staten tot één, den resident zelf. Hunne traktementen komen ten laste der inlandsche schatkist. Het middel, dat in de meeste gevallen met vrucht is aangewend om de vorsten over te halen tot het protectoraat, is dat hun een hoogere titel werd beloofd : de radja werd maharadja, de maharadja sultan. De vorst van Johore, wiens gebied aan dat van Singapore grenst en naar het voorbeeld dier kolonie bestuurd is geworden van het eerste oogenblik af dat Sir Stamford Raffles het eiland in bezit kreeg, is tot sultan bevorderd bij gelegenheid van zijn bezoek aan de koloniale tentoonstelling te Londen. Andere inlandsche potentaten ontvingen hunne bevordering gedurende hun verblijf te Singapore, bij het veertigjarige jubileum van keizerin Victoria. Eene streeling hunner ijdelheid, gevoegd bij de in het oog loopende voordeelen, die het volgen der Europeesche beginselen van bestuur hunne landen beloofde aan te brengen, was genoeg