is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

lang. Het water van deze meeren is bevolkt door talrijke kleine visschen, en men kan, zelfs in de Sahara, zich het genoegen der vischvangst verschaffen, en op de plaats fritures van woestijn-visschen verkrijgen!

Het is niet twijfelachtig, dat de natuurlijke bronnen der Oued Eir' op het denkbeeld hebben gebracht om het water op kunstmatige wijze uit zijne onderaardsche schuilhoeken voor den dag te halen en dat de een of ander geniale man dat denkbeeld heeft verwezenlijkt door artesische putten te graven. De uitvinding moet zich in de oudheid verliezen, en, in weerwil van hunnen naam, werden in Afrika stellig artesische putten gegraven, vóór men er, bij ons, in A r t o i s, wist te boren.

De inlandsche putten worden natuurlijk met de hand gegraven. De wanden, slechts met hout gesteund zijnde, storten in en verzanden na verloop van eenigen tijd; hunne duurzaamheid is dus van zelf beperkt. De Fransche putten, daarentegen, die door de Europeesche boorwerktuigen geslagen en met ijzer gebuisd worden, hebben het voordeel niet alleen van meer water te geven dan de inlandsche putten, maar buitendien van schier onbepaald te duren, wanneer zij goed zijn aangelegd. Een feit is het dat de meeste Fransche putten in de Oued Eir', waarvan sommigen dagteekenen van vóór dertig jaren, geen verandering in hun debiet hebben ondergaan sedert de aanleg.

Het was in 1856 dat de putboringen een aanvang namen in de Oued Eir', twee jaren na de verovering van het land door de Fransche troepen. De Oued Eir' vertoonde destijds een treurenswaardig schouwspel. Dit land, dat, vóór ons, een klein rijk vormde, met Tougourt als hoofdplaats, was langen tijd het tooneel geweest van inwendige twisten en oorlogen, en het was, onder de tyrannieke onderdrukking der dynastie van de Ben Djellab, tot volslagen verval geraakt. De armoede was algemeen. De dorpen waren geruineerd. De tuinen vervielen bij gebrek aan water, en bij gebrek aan water, waren