is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

lijksche Indische begrootingen als van vroegere begrootingsrekeningen in de Staten-Generaal werd herhaaldelijk grond gevonden tot twijfel of het beheer der financien in Indie wel in alle opzichten doelmatig was ingericht en met beleid en spaarzaamheid werd gevoerd. Men dacht hier bij voorbeeld aan de dikwerf ter sprake gebrachte klachten over de administratie en het gebruik van 's lands gelden en goederen in Atjeh, in verband met het in commissie stellen, door de Indische regeering, blijkens het verslag der Indische Eekenkamer, bij de onderhevige begrootingsrekening behoorende, van een lid dier Kamer om te onderzoeken door welke verbeteringen beperking der uitgaven kon worden verkregen; aan de vele millioenen, tot bestrijding van de veepest uitgegeven, op eene wijze, die tegenover de talrijke aangevoerde grieven nimmer behoorlijk gerechtvaardigd werd; aan de oude klachten over de wettelijke voorschriften aangaande het beheer van het zout, bepaaldelijk de spillage, en misbruiken bij dat beheer, terwijl het sinds jaren lang bij de regeering hangig onderzoek nog steeds niet tot een einde kwam; aan de groote hoeveelheid goederen, in de landsmagazijnen aanwezig, en de sommen, die ieder jaar wegens verkoop van onbruikbare en overtollige goederen op de begrootingsrekening voorkomen; voorbeelden, die met tal van andere vermeerderd zouden kunnen worden.

Het inzicht, dat eene Eekenkamer uit den aard van haar werkkring in het fina«cieel beheer, waarvan alle bijzonderheden onder hare oogen komen, erlangt, verschaft haar eene eenige gelegenheid om op leemten, feilen en mogelijke verbeteringen te wijzen; heeft de ervaring dit ten aanzien van de Algemeene Eekenkamer in Nederland bevestigd, te verwachten is het dat zulks in nog veel ruimere mate in Indie het geval zou zijn, waar de bestuursmiddelen in verhonding tot het uitgebreide financieel beheer zooveel geringer zijn, en zooveel meer buitengewone omstandigheden zich voordoen.

Zoolang de Algemeene Eekenkamer in Indie onder een achterstand van jaren gebukt ging, die al hare inspanning