is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste lezing in het Engelsche Lagerhuis van het wetsontwerp betrekkelijk de suikerpremiën.

Het Engelsche Lagerhuis heeft, 11 April jL, in eerste lezing het wetsontwerp goedgekeurd, hetwelk bestemd is, voor zooveel Groot-Britannië betreft, het in toepassing brengen van de Internationale Suiker-conventie van den 30stcn Augustus 1888 te verzekeren. Ingediend, uit naam der regeering, door den heer Henry de Worms, is het door dezen in eene uitvoerige rede toegelicht en verdedigd. De inhoud komt, blijkens de omschrijving van de Worms zeiven, op het volgende neder: Het ontwerp bestaat uit vier artikelen. Het eerste strekt om de Koningin in staat te stellen door een order in council den invoer van suiker te verbieden (tenzij die invoer geschiede in het transito-verkeer) nadat, overeenkomstig de voorschriften der conventie, door de meerderheid der mogendheden is beslist, dat voor die suiker inderdaad premiën zijn verleend. Het artikel stelt in verband daarmede het overleggen van een certificaat van oorsprong verplichtend. In artikel 2 wordt aan de Koningin de bevoegdheid verleend, zoodanige andere orders in council uit te vaardigen, als het doel dezer wet zal medebrengen, en de uitgevaardigde orders te wijzigen of in te trekken. Artikel drie is van zuiver formeelen aard, en artikel vier bevat den titel van de wet.