is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

347

domsbrieven aan toonder, bestemd dus om als roerende goederen (mobilia) over te gaan van hand tot hand. De hoofdgedachte, toch, van dit systeem door prof. Gratama als dat der toekomst geschilderd, is ook die van de Torrenswet, en had, reeds 12 jaren vóór zijne brochure het licht zag, toepassing gevonden in een werelddeel waar men dit allerminst vermoeden zou, nl. op het vasteland van Australië. Daar ontwikkelde zich, onder Europeanen van verschillenden landaard, met ongelooflijke snelheid een wezenlijke wereldhandel, en gevoelde de nijvere bevolking, als ware het plotseling, de behoefte aan vrijen en gemakkelijken omzet ook van onroerende goederen. Daar, onder kosmopolieten met practischen blik, die de lastige vormen en vooroordeelen van het moederland hadden afgeschud, was een energiek man als Robert Torrens op zijne plaats! Als Registrar General onderwierp hij in 1856 zijn stelsel aan het oordeel van invloedrijke personen. Dezen echter, zijn vader, de bekende kolonel Torrens, voorop, hielden het voor onuitvoerbaar en vreesden bovenal, dat hij zou stuiten op den onoverwinnelijken tegenstand der juristen. Maar dit was het juist dat eene krachtige natuur als de zijne kon prikkelen tot nader onderzoek en dieper nadenken. Hij bestudeerde de zaak nogmaals, herzag zijn plan, werkte het geheel opnieuw uit, stelde zich candidaat-volksvertegenwoordiger en ontwikkelde met Britschen humor zijn denkbeeld op populaire wijze. Zijn eisch: „Men moet weten of men een acre land koopt of een proces!" vond weerklank: met overgroote meerderheid werd hij gekozen, en zijne ontwerp-wet, zonder aarzelen of dralen ter tafel gebracht, aangenomen. Dereal propertyact, zooals de officieele titel luidt, of de Torrens-act, zooals ze algemeen genoemd wordt, werd den len Juli 1858 in ZuidAustralie en binnen enkele jaren daarna in geheel NieuwHolland ingevoerd; en in den regel bracht dan telkens een votum der legislatieve macht aan Torrens den dank der bevolking. Later naar ver van elkander gelegen deelen der aarde