is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

van Java geteisterd zijn. Belangrijk is hetgeen de toenmalige Hoofdinspecteur voor de koffiecultuur in zijne nota dd. 21 November 1888 n°. 211 hieromtrent mededeelt:

De Resident van Pekalongan had, in een rapport over den toestand der Grouvernements-koffiecultuur in zijn gewest, als zijne meening uitgesproken dat „sedert de koffiebladziekte [daar] jaarlijks in hevige mate [woedde] en zoowel onder de oude als jonge aanplantingen groote verwoestingen [aanrichtte], zich als 't ware de zone voor de koffiecultuur verplaatst [had] en naar hoogere bergstreken [was] teruggedrongen."

„Beneden de 2500, tot 3000 voet zelfs" — zegt verder genoemde Resident — „waar vroeger fraaie plantsoenen werden aangetroffen, geeft de cultuur van Javakoffie zoo goed als geen resultaat meer. De jonge aanplantingen worden daar jaarlijks door de bladziekte aangetast, en zij zijn verloren alvorens vruchtdragende te zijn geworden. De oudere plantsoenen in dezelfde zone weerstaan langer de verwoestingen der bladziekte, doch sterven hier ook toch geleidelijk uit." Voorts merkt de Resident nog op dat boven de 3000 voet de bladziekte minder schadelijke gevolgen heeft.— terwijl hij vooral schaduw „van gunstige uitwerking" (om de bladziekte tegen te gaan) acht.

Naar aanleiding nu van dit rapport teekent de Hoofdinspecteur in bovenbedoelde nota aan, niet alleen dat de Resident voornoemd dit alles „ten rechte opmerkt," maar ook dat diens opmerkingen geheel overeenkomen met hetgeen hij zelf herhaaldelijk in zijne rapporten betreffende andere gewesten in het licht stelde ').

Zelfs voor het geval, dat de voorstelling van den Hoofdinspecteur in dezen te pessimistisch is, zoo staat het toch

2) De Directeur van Binnenlandsch Bestuur wijst er in zijne missive aan den Gouverneur-Generaal, dd. 9 Maart 1889 n°. 1327 op, dat er op Java geen „onbesmette" (door de koffiebladziekte onaangetast gelaten) streken meer bestaan.