is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2;s

„Bij afschrijving van koffieplantsoenen trekke men de afgeschreven oppervlakte af van de cijfers in de eerste kolom van rubriek 7, en voege die bij de tweede kolom in diezelfde rubriek.

„Steeds worden alsdan in rubriek 8 dezelfde totalen behouden, met die uitzondering alleen dat vermindering ontstaat wanneer.... afgeschreven tuinen of gedeelten daarvan voor herhaalde beplanting met koffie ongeschikt worden geoordeeld."

Ten duidelijkste blijkt hieruit, dat de koffiecultuur in een kringetje zal blijven ronddraaien. Het totaal der gronden over 't algemeen hetzelfde blijvende1): een gedeelte der gronden, al naarmate zij beplant of afgeschreven zijn, van de eene rubriek in de andere overgebracht wordende — zoo blijft men zich binnen een cirkel voortbewegen. En indien een, dan is zeker deze cirkel vicieus.

De Commissie moge hier aanhalen de haars inziens juiste meening, omtrent de cultuurplannen geuit door „N." in het October-nummer des vorigen jaars van het „Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie" :

„ de vloek der Gouvernements-koffiecultuur, het

zwaar arbeiden ter verkrijging van koffietuinen met hoogst twijfelachtigen uitslag, blijft, onder het nieuwe regime, onverminderd bestaan"

„En nu die eeuwigdurende bijplant zelf, waar zal men daar ruimte voor vinden? Eerst op ver-afgelegen gronden, dan op matig geschikte gronden, die men vooraf, door beschaduwing vooruit, wat minder matig geschikt heeft gemaakt, eindelijk op de voor eenige jaren afgeschreven koffietuinen, die, door een tijd braak te liggen of zelfs met

1) Wel blijkt — o. a. bij vergelijking der Koloniale Verslagen van 1887 en van 1888 — dat het totaalcijfer der gereserveerde gronden aan wijziging onderhevig is. Of het evenwel voor verhooging vatbaar is, mag op goede gronden betwijfeld worden.