is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

met de wetenschap, dat ook in dit land moet gewerkt worden, en men zonder wel overlegden arbeid evenmin hier als elders resultaten verkrijgt. Hij moet zich voorts bewust zijn, dat in den eersten tijd van zijn verblijf in deze nieuwe wereld hem soms onaangenaamheden, zoo al niet tegenspoeden wachten, als een gevolg zijner onbekendheid met land, taal en volk, eene onbekendheid in het bijzonder van gewicht voor den niet tot een Latijnschen stam behoorenden landverhuizer. Doch dit neemt niet weg; dat hij, die wat geleerd heeft, het met energie en gezond verstand hier over het algemeen verder brengt dan in Europa, waar tegenover staat, dat zij, die deze eigenschappen missen, hier nog minder op hunne plaats zijn dan in de oude wereld. Voor den werkman is ook hier kennis van zijn ambacht of een paar krachtige armen noodzakelijk. Wangedrag brengt hier snel en diep ten val.

„Vraagt men, wie in het bijzonder hierheen verhuizen moet, dan is daarop het antwoord, hiervoren reeds grootendeels gegeven. Voor gewone werklieden is hier veel plaats, met het oog op de groote in uitvoering zijnde openbare werken, en aan ambachtslieden wordt om dezelfde reden eveneens werk in overvloed aangeboden. De grootste toekomst is in dit land weggelegd voor landbouwers, op wie groote uitgestrektheden braakliggenden maar vruchtbaren bodem ter ontginning wachten. "Wellicht zou ook menig Nederlandsch landbouwer hier op zijne plaats zijn, bv. in de nabijheid der hoofdstad, om kaas, melk en boter van goede hoedanigheid te leveren aan hare honderd duizenden inwoners.

„Voor lieden uit den zoogenaamden beschaafden stand is hier de minste gelegenheid eene betrekking te verkrijgen, vooral voor hen, die geen bepaald vak verstaan. Ingenieurs, architecten, geneesheeren en kooplieden vinden gemakkelijker eene passende positie, maar ook zij behoeven er niet op te rekenen steeds spoedig na de aankomst alhier te slagen.

„Aan Nederlanders, die hierheen verhuizen, wordt aan-