is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

255

sche burger — gelijk sommigen het uitdrukken — aan de willekeur der bureaucratie wordt overgeleverd, zal wel aan geen weldenkende verzekerd behoeven te worden. De Nederlandsch Indische Regeering staat te hoog, dan dat de bureaucratie — zoo zij er al toe in staat ware — in de gelegenheid zou zijn in een dergelijke schadelijke richting werkzaam te zijn.

De overweging, dat de verwijdering van een leider van en eenige deelnemers aan eenig geheim genootschap, niet voldoende zal zijn om in werkelijkheid de opheffing van het lichaam ten gevolge te hebben, omdat de overgebleven leden niet moeielijk een anderen leider zullen kunnen vinden om met dezen hun werkzaamheid voort te zetten, kan alleen gegrond zijn, wanneer men voorop stelt dat het bestuur niet waakzaam genoeg is, en het ontstaan van eenig genootschap niet tijdig weet te ontdekken. Wordt, spoedig na de vorming van een genootschap, daartegen opgetreden, dan kan het aantal dergenen, op welke de maatregel der verwijdering zoude moeten worden toegepast, ook zoo groot niet zijn, en men wel degelijk in de gelegenheid zijn om de hervatting of voortzetting der aangevangen geheime werkzaamheden volkomen te verhinderen.

"Wat nu de gestrengheid van het beginsel der verwijdering betreft, de Chineezen, die aan de krachtdadige wetgeving ter zake van geheime genootschappen in China gewoon zijn, zullen geen grond kunnen aanvoeren om haar onbillijk te achten of in strijd te noemen, met bij hen te lande erkende en gehuldigde beginselen; wel zullen zij, waar zij ten aanzien der geheime genootschappen den wetgever wankelend of zachtmoedig gestemd zien, daarmede den spot drijven en van den toestand misbruik maken.

Bovendien zal het beginsel der verwijdering, vergeleken bij dat, hetwelk o. a. in Serawak wordt gehuldigd, en dat wij uiteengezet vinden in het „Tijdschrift voor Nederlansch Indie" van October 1889 blz. 300, nog door hen zacht genoemd en te verkiezen geacht worden. Het daar geldende