is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 21, 1892 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

hebben eenige onderwijzers te Batavia eene vereeniging opgericht.

24 mannen 87 vrouwen namen deel aan de akteexamens; er slaagden 11 mannen en 48 vrouwen. Het grootste getal examens was dat voor hulponderwijzeres (51, van wie geslaagd 21), onderwijzeres in het Pransche taal (16; geslaagd 14) en onderwijzeres in het Engelsch (10; geslaagd 7). Van de 11 gevraagde akten als hoofdonderwijzer werden er 4 uitgereikt, van de twee als hoofdonderwijzeres 1.

De particuliere ambachtschool te Batavia telde 66 leerlingen. Van de 36 die de school verlieten, hadden slechts 22 genoeg onderwijs ontvangen.

Onderwijs voor inlanders. — Terwijl de voorstellen tot nadere organisatie van dat onderwijs, hoofdzakelijk beoogende bevordering van het particulier onderwijs, met beperking van het aantal gouvernementscholen, in Indië nog in bewerking zijn, is de gouvernementskweekschool te Bandjermasin reeds opgeheven, omdat men meent voor vele jaren onderwijzers genoeg te hebben voor Borneo.

Als aanloksel was vroeger bepaald, dat inlandsche onderwijzers niet zonder hunne toestemming geplaatst mochten worden in een ander gewest dan waaruit zij af komstig zijn. Dit gaf ongerief en werd dus veranderd. Zij kunnen nu ook in een ander gewest geplaatst worden, als de nieuwe omgeving, wat taal, geaardheid, zeden en gewoonten betreft, maar niet te veel afwijkt van die, waarin de onderwijzer is opgevoed. Bij het toenemend aantal candidaten, die naar plaatsing dingen, zijn de bijzondere voordeelen voor onderwijzers op de afgelegen Aroë-, Zuidwester-, Sangi- en Talauteilanden ingetrokken.

Hoofdzakelijk ter bevordering van eene betere vorming van aanstaande inlandsche hoofden en ambtenaren, ook van minderen rang, zijn in Indië overwegingen aanhangig nopens de vraag, op welke wijze — zij het ook zonder daarvoor een opzettelijken cursus in te voeren — bij het inlandsch