is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

542

Mengelwerk.

„Dit kan ik niet tegenspreken" zei T. „Maar waar zal de onderwijzer den tijd vinden tot het afleggen van zóóveel bezoeken ? "

b Deze bedenking had ik wel verwacht," hernam V.

„Vele onderwijzers, niet ruim bezoldigd, besteden hunne vrije uren om door privaatlessen en ander werk er nog iets bij te verdienen, opdat zij fatsoenlijk, overeenkomstig hunnen stand kunnen leven. Gelukkig verhoogt men thans velerwege hun traktement en het is te hopen, dat allen eindelijk zooveel met de school verdienen, dat zij hunne vrije uren ook daaraan kunnen opofferen en geene andere bedieningen aan hunnen post zijn verbonden.

Anderen maken van hun vrijen tijd een ijverig gebruik voor hunne studiën, opdat zij dagelijks winnen in kennis en bekwaamheid, zoowel tot nut van hunnen werkkring, als om bij vergelijkende examens in aanmerking te komeD tot benoeming voor winstgevender standplaats. Dit is loffelijk en tot op zekere hoogte ook voordeelig voor het schoolwezen in 't algemeen. Door evengenoemde traktements-verhooging zal zulks echter minder volstrekt noodig worden, en men zal zich daarmee niet zoozeer behoeven te haasten. Menvergete hierbij evenwel niet, dat hij , „ die 't onderste uit de kan wil hebben, het deksel op den neus krijgt," zooals het spreekwoord zegt. Hij die al zijn tijd aan zijne studiën wijdt, overspant zich, wordt krachteloos naar ziel en lichaam en maakt veel minder vorderingen in kunde en bekwaming, dan hij . die dagelijks tot verpoozing en rust een of meermalen een uur van dien tijd besteedt tot wandelen en tot het afleggen van zulke bezoeken bij de ouders der hem toevertrouwde leerlingen.

Op deze wijze kan elk dus tijd vinden 'tot die bezoekenIn één of twee uur daags kan kij in dezen zeer veel doenHeeft hij de ouders door een vroeger bezoek reeds genoegzaam op de hoogte gebracht, dan zal later een kwartier of