is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-09-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sckoohdemos.

Vergadering van Vrijdag, den 27 Junij 1873.

Tegenwoordig de Inspecteurs der onderscheidene provinciën.

1. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

2. De Commissie, benoemd in de vergadering van 25 Junij 11., brengt haar verslag uit, ter zake van het 1ste punt door den Minister opgegeven.

De verschillende onderdeelen van dat verslag geven aanleiding tot uitvoerige gedachtenwisseling. Ten slotte wordt het verslag vastgesteld, en besloten het aan Zijne Excellentie den Minister mede te deelen ; het is van den volgenden inhoud:

1°. De Inspecteurs zijn eenparig van oordeel, dat het niet alleen wenschelijk, maar zelfs noodzakelijk is, dat de Rijkskweekscholen voortaan geen uitzondering maken op het toezigt door hen uitgeoefend , krachtens de wet van 13 Augustus 1857 {Staatsblad n°. 103). 2". a. De bestaande commissien voor alle toelatings-examens aan de verschillende Rijkskweekscholen worden ook belast met het toezigt op deze scholen.

b. Elke commissie zal bovendien binnen een termijn van 3 jaren eenmaal de andere kweekscholen bezoeken.

c. Iedere commissie zal minstens eenmaal 'sjaars de kweekschool , onder haar bijzonder toezigt gesteld, bezoeken.

d. Iedere commissie benoemt jaarlijks uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

e. Alle commissien dienen den Minister van raad en advies, in alle aangelegenheden betreffende de kweekscholen.

/'. De directeuren der Rijkskweekscholen doen alle voorstellen en mededeelingen betreffende die inrigtingen aan den voorzitter der commissie van toezigt over hunne kweekschoolg. De voorzitter der commissie beoordeelt welke zaken hij