is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-10-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

van een groot gezin gelijk te stellen met een dronkenlap; eene moraal, die er toe leidt een eerlijk man te verachten als een dief. De dronkaard is een dief, die zich zeiven, zijn gezin, de maatschappij besteelt; hij zondigt tegen den natuurplicht, die hem gebiedt zorg te dragen voor het behoud en de ontwikkeling van lichaam en geest; en begaat dan de arme vader van een groot gezin dezelfde zonde, nu hij met meer nauwgezetheid, met grooter vlijt zijn plicht betracht bij de geboorte eener nieuwe spruit?

„Gelijk recht voor allen" bazuint onze tijdgeest, en zou dan in Nederland eene moraal ingang kunnen vinden, die den onvermogende een grootere zelfbeheersching oplegt dan den bij toeval meer gegoede, die juist op dit punt van zedelijkheid veelal bij hem achterstaat?

En welke zouden nu de nadeelige gevolgen zijn , wanneer Mill's opinie ingang vond ? Niets meer of minder dan dat de arbeidende klasse uit valsche schaamte de toevlucht zou nemen tot geheime maatregelen, die als zooveel vergrijpen tegen de menschelijkheid en zedelijkheid nu reeds onze maatschappij zoo zeer ontsieren, en waarmede geen opvoedkundige onbekend kan zijn!

Wij vertrouwen hiermede genoeg gezegd te hebben om te betoogen, dat noch schooldwang, noch de verspreidingvan Mill's opinie wenschelijk is. Met verlangen zie ik echter te gemoet eene eerste opgave in de Nieuwe Bijdragen van tien scholen in Nederland, waar door het volhouden van Pestalozzi's gulden regel, de jeugd leert tien, denken en oordeelen. Zoodra die tien scholen verschijnen , zal zeer zeker de wensch naar schooldwang verdwijnen.

Oldekerk, September 1873. C. Bümelïnqh.