is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schooinieuws.

1045

■oegekend, op grond van trouwe en ijverige vervulling der betrek» ang van onderwijzer gedurende 50 jaren of langer, namelijk aan:

A. Temsenhofe, te Montfoort, J. P. Pelperlaan, te Kotterdam, J- J. la Trois, te Abbekerk, J. W. Hoefman, te den Ham, J. Eshuis , te Nieuwleusen ,

C. van Heeswijk, te Boekei en

D. van de Linde, te Wolphaartsdijk.

Voorts werd aan 1 hoofdonderwijzer eene gratificatie van Rijkswege verleend,

§ 12. opleiding van onderwijzers.

a. Rijkskweekscholen.

Het onderwijzend personeel bleef aan de drie kweekscholen en aan de leerschool te 's Hertogenbosch onveranderd. Aan de leerschool te Haarlem werden de hulponderwijzers D. Haga, A. Augustinus en G. van Daalen vervangen door G. de Haan, A. Serné en J. Spaan jr. Aan de leerschool te Groningen werd de hulponderwijzer ï. Huges, ten gevolge zijner benoeming tot hoofdonderwijzer eener openbare school te Groningen, op zijn verzoek eervol ontslagen; hij werd vervangen door H. Wildervanck.

Bij den aanvang van het jaar 1871 waren er aan elk der kweekscholen te 's Hertogenbosch en Haarlem 40, aan die te Groningen 11 kweekelingen, en aan laatstgenoemde school nog 16 hulpouderwijzers-kweekelingen.

Aan het onderwijs der kweekschool te 's Hertogenbosch werd bo-vendien nog geregeld deel genomen door 2 jongelingen aldaar; 24 hulponderwijzers, in en buiten 's Hertogenbosch werkzaam, volgden mede de Zatnrdaglessen.

Te Haarlem volgden 19 hulponderwijzers den hulpcursus. Te Groningen even zoo veel; terwijl de Zaturdaglessen door gemiddeld 12 hulponderwijzers uit den omtrek werden bezocht. Om den hulpcursus voor de hulponderwijzers, te Groningen werkzaam, vruchtbaarder te maken, werden de lessen niet alleen des avonds, maar ook op andere ureu van den dag buiten de gewone schooluren gegeven. Bij het najaars-actenexamen hebben alle kweekelingen van het hoogste studiejaar, met uitzondering van één te 's Hertogenbosch, de hulponderwijzers-acte verkregen, uameljjk te 's Hertogeubosch 9, te Haarlem 11 en te Groningen 9 (één kweekeling van dat studiejaar te Groningen was overleden).

Van de 24 dienstdoende hulponderwijzers, die de lessen aan da kweekschool te 's Herto-roiibosca volgden, slaagden er 3 in het Bijch: Nov. 1873. 48