is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sclioohuemos,

1055

Tot opleiding van kweekelingen bestond in 1871 gelegenheid aan 59 scholen, dus 4 meer dan in 1870. De opleidingsklassen te Beroem en te Joure werden verplaatst naar Heusden en Warga. Nieuwe klassen werden ingesteld in Zuidholland: te Hillegom, Berkelc. a., Voorschoten en Hellevoet-sluis.

In 1871 verkregen 44 kweekelingen de acte als hulponderwijzer, tegenover 63 in 1870.

d. Inrigtingen van bijzonderen aard.

Gelderland. De Zaturdaglessen, door de heeren P. van der Buik; en dr. J. B. Kan te Nijmegen aan hoofd- en hulponderwijzers alsmede aan kweekelingen gegeven, werden met 1 September 1871 opgeheven. In October daaraanvolgende werden opleidingslessen van hulp- tot hoofdonderwijzers tot stand gebragt te Arnhem , Harderwijk, Zutphen, Tiel, Druteu en Nijmegen. Deze maatregel vond algemeen bijval en beloofde aanvankelijk goede resultaten. .

Het getal kweekelingen dat in 1871/72 aan de „ Christelijke normaalschool" te Nijmegen opleiding heeft genoten, bedroeg 31; 7 van hen verkregen acte als hulponderwijzer, 1 tevens acte voor de wiskunde; 2 hulponderwijzers verwierven acte als hoofdonderwijzer. Ook nu waren de resultaten van het onderwijs hoogst bevredigend.

De afdeeling „ Over-Veluwe" der Geldersche Maatschappij van Landbouw verleende een belangrijk subsidie om aan de hoofdonderwijzers gelegenheid te geven, onderrigt te erlangen in de landbouwkunde. Ook de gemeente Harderwijk droeg daartoe bij enanderegenieenten verleenden schadeloosstelling voor reiskosten. De heerH. M. Haktog van Barneveld belastte zich met dit onderwijs, dat, gedurende de zomermaanden gegeven, door 14 hoofdonderwijzers getrouw werd bijgewoond.

De afdeeling „Zutphen" dier Maatschappij ging met den heer P. Brouwer , leeraar aan de hoogere burgerschool te Zutphen, eene overeenkomst aan, om aldaar een cursus voor landbouwkunde te openeu. Het bestuur dier gemeente stelde bereidwillig het locaal der hoogere burgerschool en de noodige instrumenten beschikbaar. Niet minder dan 31 hoofd- en hulponderwijzers uit Zutphen en omliggende gemeenten namen aan de lessen deel.

Zuidholland. De vormschool te Leiden gaf weder zeer bevredigende uitkomsten. 31 kweekelingen en 68 hulponderwijzers uit Leiden en omstreken, namen deel aan de lessen. Van de 7 kweekelingen, die zich voor de hulponderwijzersacte aanmeldden, werd slechts 1 afgewezen; van de 4 hulponderwijzers die zich aan het examen als hoofdonderwijzer onderwierpen, slaagden 2. .

De vormschool te Schiedam bewees goede diensten. Zij telde 33 kweekelingen, van welke 4 aan het examen als hulponderwijzer deel namen, 2 met gunstig gevolg.