is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 22

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MOOIE VROUWEN VAN CORTÉ.

(Een Corsikaansche causerie)

(Vervolg en slot).

Ze blijft onzichtbaar en, als ze iets voelt voor haar aanbidder, is 't al een groote gunst, indien ze hem den volgenden avond, als ze hem op de wandeling voorbijkomt, even vriendelijk aankijkt. Eerst nadat hij haar een keer of drie wakker heeft gezongen of laten zingen, fluistert ze hem in 't voorbijgaan zachtjes toe: „Merci!" of iets dergelijks — natuurlijk echter alleen dan, wanneer hij haar bevalt.

Eindelijk, na nog een paar serenades — althans zoo heeft een jonge Cortenaise me verteld — mag hij bij haar ouders aankloppen om de hand van hun dochter te vragen!

En dan?? — Ja, als de ouders hun toestemming geven, dan mogen de jongelui zich voortaan samen op straat vertoonen — maar 's avonds natuurlijk alleen op dat gedeelte van den „Cours Paoli", dat verlicht is, en volstrekt niet onder de groote platanen verderop !

Zoo vinden velen elkaar dan toch, over veel voetangels en klemmen. Maar wee den jongen man, die probeert met een meisje kennis te maken omdat ze hem bevalt, zonder al dadelijk op een huwelijk los te sturen. Al zijn zijn bedoelingen nog zoo zuiver, dat mag niet! Indien hij probeerde een jonge dame een beetje innig de hand te drukken of een eindje met haar op te loopen, zou hij haar zoodanig kompromitteeren, dat hem de keus zou worden gelaten haar te trouwen — of zich bloot

te stellen aan de wraak van haar geheele familie — en dat is op Corsica geen kleinigheid.

Al behoort de echte vendetta, die geheele geslachten tegen elkaar in 't harnas joeg, zoodat ze elkaar wederkeerig met sluipmoord bedreigden, dikwijls net zoolang tot beide families uitgemoord waren, vrijwel tot het verleden, toch blijft het een eerezaak voor den Corsicaan, bloedige wraak te nemen op ieder, die de „eer" van zijn familie aanrandt.

Voor dat doel bezit dan ook elke man, ja, zelfs iedere groote jongen, zijn eigen vuurwapen, en aan de wet, die het dragen van wapenen verbiedt, wordt hier niet heel nauwkeurig de hand gehouden. Let maar eens op, hoe er geschoten wordt bij verkiezingen! Dit jaar is te Ajaccio nog een jonge man het slachtoffer geworden van dit wilde schieten!

De huwelijken komen echter niet altijd totstand door middel "an nachtebjke serenades. Meestal bedisselen de wederzijdsche ouders de zaak, en de jeugd heeft zich eenvoudig te onderwerpen.

Hier heerschen nog patriarchale toestanden en de ouderlijke macht is bijna alvermogend.

Maar toch — ja, er komt eenige kentering! Jonge meisjes laten zich niet altijd meer dwingen om een ongewilden man te trouwen en, hebben ze ondertusschen op de een ot