is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

lijk is, in eens alles in het reine te brengen en dat zulks groote kosten vordert; maar beschouwen we de gevolgen, voortvloeiende uit dien slechten toestand der lokalen, dan gelooven wij, dat geene kosten of moeiten te groot kunnen zijn om te trachten, de lokalen aan de vereischten te doen beantwoorden. Of zijn aanhoudende hoofdpijnen, neusbloedingen , ruggegraatsverkrommingen, longtering, klierziekte, onderbuikskwalen enz. zoo weinig te achten, dat men niet alles in het werk zou stellen om ons opkomend geslacht, onze schooljeugd daarvoor te vrijwaren? En het zijn werkelijk geene ijdele klanken; de ondervinding'leert ons, keiaas ! te dikwijls, dat de gezondheid der jeugd ondermijnd wordt door dergelijke ziekten. Blijkt het niet uit het verslag van het geneeskundig staatstoezicht van 1868, dat de zoo even genoemde gevolgen wel degelijk voorkomen? In een gemeente in de provincie Zeeland, waar men nog een betrekkelijk nieuw schoolgebouw heeft, gebeurt het toch, dat de kinderen wegens hoofdpijn, braking enz. naar huis gezonden moeten worden, en welke zijn de gevolgen, wanneer de scholieren, somtijds verplicht in een bedorven lucht te verkeeren ook nog zijn blootgesteld om naast anderen te zitten , die lijdende aan besmettelijke huidziekte zijn, zoo als volgens dat zelfde verslag het geval was in eene andere gemeenteschool ook in de provincie Zeeland, waar twee leerlingen gevonden werden, lijdende aan tinea-capitis? Dit geval gaf in die gemeente aanleiding om het vaststellen eener politie-verordening voor te stellen tot wering uit de school van aan besmettelijke huidziekten lijdende kinderen. Met leedwezen moeten wij aanmerken, dat die verordening daar nog niet bestond en drukken tevens den wenseh uit, dat alle gemeentebesturen zorgen, dergelijk artikel in hunne reglementen op te nemen.

Willen wij nog andere voorbeelden, dat dergelijke lokalen