is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

orn over de school te oordeelen. Onbillijke vorderingen zullen zij dan minder maken. Onrechtmatige grieven zullen zij dan niet zooveel tegen ons opwerpen.

Dit kan evenwel niet, zoo wij te weinig omgang met ken hebben en zelden met hen spreken over deze zaken. Wie onzer zou niet gaarne dien beteren toestand zien! Eerlijk moeten wij bekennen, dat wij er meer toe kunnen medewerken , dan wij tot nu toe hebben gedaan. Zoo wij al eenig verband tusschen huis en school aankweeken en onderhouden, dan bepaalt dit zich alleen tot onze beste vrienden, van welke wij overtuigd zijn, dat ze met ons werk tevreden zijn en met ons in denkwijze over de sckool niet verschillen. Het moge goed en aangenaam zijn, dezen van tijd tot tijd te bezoeken, hen te versterken in kunne welgezindheid en hunne vriendschap te bevestigen, opdat zij ons bij geschikte gelegenheden verdedigen tegen onbillijke veroordeeling en onrechtmatige aanvallen, — maar nog veel noodiger is het, opzettelijk hen te bezoeken, die onze onderricktingen behoeven, omdat zij ontevreden over ons zijn, over ons klagen en in denkwijze geheel met ons verschillen of een vooroordeel tegen ons >ji ons werk hebben opgevat.

„Eene aangename taak!" zegt gij misschien half spottend. „ Zij zouden ons niet gul ontvangen."

Deze aanmerking verwondert mij geenszins. Met u beken ik, dat -wij tot keden den omgang met dezulken nimmer gezocht, veeleer afgewezen hebben, als ze zich tot ons wendden. Dat die taak aangenamer voor ons zal zijn dan wij verwachten, daaraan twijfel ik in 't geheel niet. Tevens verwacht ik, dat zij ons veel guller en belangstellender zullen ontvangen, dan wij meenen te mogen verwachten. Of meent gij, dat zij hunne kinderen niet lief hebben en niet gaarne met u over hun welzijn zullen raadplegen? Meent gij , dat uw bezoek niet streelend voor hen zal zijn ? Gewis ,