is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

die allen den jubilaris, ieder op eene bijzondere wijze, onder het aanbieden van onderscheidene geschenken, als herinneringen aan dezen feestelijlten dag, geluk wenschten, dat het hem door Gods vaderlijke leiding vergund was geweest om gedurende veertig jaren den moeijelijken en vaak hobbeligen onderwijzers-levensweg met moed te betreden en tot hiertoe tot voldoening van allen, die met hem immer in betrekking hebben gestaan, of nog staan, te doorloopen, en terwijl men hem dank zeide voor zijnen steeds betoonden ijver, niet alleen in de opleiding der aan hem toevertrouwde jeugd, maar ook voor zijne belangstelling in het welzijn van Sinderen's ingezetenen , wier raadsman en vraagbaak hij steeds was en nog is, wenschte men hem eene welverdiende ruste toe, maar eene ruste van enkele uren van den dag, om nog vele jaren eiken dag met vernieuwde krachten te werken aan de ontwikkeling van Sinderen's jeugd. Juist had men zich gereed gemaakt om aan een ruimen en gul aangeboden maaltijd zich te herstellen van de vermoeienissen van lange wandelingen over ijs en sneeuw, toen de beide predikanten van Varsseveld binnen kwamen, en bij monde van den oudsten hunner, mede uit naam van de meeste ingezeten van Sinderen den jubilaris een herinneringsgeschenk aanboden, als een bewijs van de hooge waarde , die zij hechten aan het uitstrooijen van zaden van christelijke en maatschappelijke deugden in de harten hunner kinderen, en ook vroeger in die van de meesten hunner, die nu, door hem gevormd, gelukkige vaders en moeders waren.

Nog vele hoor- en zigtbare bewijzen van belangstelling vielen den jubilaris ten deel, waarvoor hij allen hartelijk dank zeide. Aan den eenvoudigen en gullen maaltijd, in het met smaak versierde schoollocaal, dat ook in der tijd voornamelijk door zijne bemoeijing is gebouwd, werd menige toast gewijd aan hem en den onderwijzersstand , aan het