is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

bruiken zij niet. Tot zoover hebben wij het nog niet kunnen brengen.

Hiermede is onze taak ten einde. Het doel, dat we ons met het bovenstaande voorstelden, is, onzen ambtgenooten mede te deelen, hoe ket onderwijs in de vormleer op de lagere school onzes inziens moet gegeven worden. Verschillen velen met ons van gevoelen, dit aantal zal allengs minder worden. Wij zijn overtuigd, dat er steeds meer onderwijzers zullen komen, die met den heer Görlitz zullen verklaren: „In geene lagere school behoorde dat onderwijs te ontbreken."

r. m. Valk.

XXII.

onze roeping.

Op ieder afzonderlijk lid des volks rust de plicht, den vrede te bewaren en duurzaam te maken. Noch de maeht der koningen, noch de schranderheid hunner dienaren kan het land voor nieuwe onheilen bewaren. De vorsten zijn zwak zonder de kracht en de deugd hunner onderdanen.

Toen Pruisen in 1866 een schitterende overwinning behaald had op de Oostenrijkers , werd die zegepraal toegeschreven, door de Oostenrijkers grootendeels aan het verraad, door anderen aan de achterladers , eindelijk door velen aan de pruisische schoolmeesters.

Een vreemde combinatie: verraad, achterladers en schoolmeesters !

Laten wij hierover ons echter niet te spoedig verontrusten , overtuigd als wij zijn, dat zij, die zich min of