is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

volk en elk volk der aarde mogelijk, de heerschzuchtige plannen en veroveringsmanie van keizers en koningen onmogelijk te maken. Ik ken de statuten van het vredeverbond niet. Wel weet ik, dat mannen, eerwaardig door hun stand en leven, zoo als Paschoud en Hyacinthe , den algemeenen wereldvrede in het diep vernederde Parijs wenschten te bevorderen; schrijft men echter dien grondslag als het palladium niet met onuitwischbaar schrift in hoofd en hart, dan zijn alle pogingen doelloos.

Men heeft in 1866 medegedeeld, dat in Duitschland gemeenten waren, die murmureerden , nu hare zonen opgeroepen werden om tegen een deel van hun volk te strijden. Enkelen zouden de achterladers weggeworpen hebben. Wat zou het menschelijk gemoed weldadig zijn aangedaan, indien de Duitschers, vóór zij de grenzen van Frankrijk overtrokken , den moed hadden bezeten of liever door den christelijken geest waren bezield geweest, om tot hunne aanvallers te zeggen: „ Laat ons verzoenen! Wat bekommeren wij er ons over of een Hohenzollern den spaanschen troon al of niet beklimmen zal!"

Zal de tijd ooit aanbreken, dat dwingelanden , alleenheerschers, roemzuchtige vorsten te vergeefs het woord „ te wapen , te wapen! " doen kooren, zoodra zij lust verraden, om andere natiën aan hun gezag te onderwerpen?

Men heeft in onze dagen meermalen den kreet geslaakt en hooren slaken: de oorlog is vreeselijk en moest onmogelijk gemaakt worden. Duizenden wenden dan hunne blikken op hunne kinderen met de vraag op de lippen: of deze ook als slachtvee eenmaal vooruit zullen gedreven worden voor het afgrijselijke kanon, of dat zij door hunne algemeene menschenliefde eiken wreedaardigen strijd onmogelijk zullen maken ?

Laten wij althans niet wanhopen. Onze roeping is 't