is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sckoolnieuios.

plaatsing van tien kweekelingen in het eerste studiejaar, ten einde daar op kosten van het Eijk opleiding tot hulponderwijzer te ontvangen.

De leermiddelen worden kosteloos aan de kweekelingen verstrekt. Aan ieder hunner, met uitzondering van hen, wier ouders. in de gemeente wonen waar de kweekschool gevestigd is, wordt te Haarlem eene Rijkstoelage van ƒ 280 en te 's Ilertogenbosoh en te Groningen eene Eijkstoelage van ƒ 250 'sjaars toegekend, ten einde zich, onder goedkeuring van den directeur der kweekschool, voeding, inwoning en bewassching binnen de gemeente te verschaffen.

Tot het examen ter plaatsing aan de kweekschool worden toegelaten zij, die, blijkens over te léggen geboorte-acte, tusschen 1 Januarij 1855 en 15 Maart 1857 geboren zijn.

Voorts moet worden overgelegd: eene verklaring van een geneesheer, waaruit blijkt dat de adspirant een goed gehoor en gezigt, eene goede gezondheid en geene ligchaamsgebreken heeft, die hem voor het onderwijzersvak of het deelnemen aan gymnastische oefeningen minder geschikt maken, en een getuigschrift van goed gedrag, afgegeven door het dagelijksch bestuur der gemeente zijner inwoning, en, indien hij reeds aan eene school is werkzaam geweest, een getuigschrift van den districts-schoolopziener of hoofdonderwijzer dier school.

De stukken moeten vóór 10 Junij 1871 vrachtvrij worden toegezonden aan den directeur der kweekschool bij welke men geplaatst wenscht te worden.

Aan hen, die zich zullen hebben aangemeld, zal later worden bekend gemaakt waar en wanneer het examen zal plaats hebben.

Het examen zal loopen over al de vakken, vermeld onder a—i in art. 1 der wet tot regeling van het lager onderwijs.