is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

merking een wascli- en slaapkamer. Deze kan gevoegelijk tusscken de school en speelzalen, liefst op de noordzijde, worden aangebracht. Zij moet voldoende groot zijn om er een 20tal kinderen gelijktijdig in te kunnen reinigen en er tevens een zestal kribben te kunnen plaatsen. Wil men dit vertrek, hetgeen minder aan te bevelen is, tevens tot kleederen-bergplaats bezigen, dan dient het veel grootere afmetingen te hebben en wel voor een school van 250 kinderen minstens 8 M. lang bij 4 M. breed te zijn. Van weerszijden van ramen voorzien, moet het goed gelucht en ook verwarmd kunnen worden.

Voor lagere scholen zijn zulke Ideederen^beryplaatsen , naast de schoollokalen, dicht bij den hoofdingang doch daarmede niet rechtstreeks gemeenschap hebbende, een eerst vereisclite.

Zij moeten bij gemengde scholen voor elke sekse afzonderlijk zijn.

Ofschoon in den laatsten tijd, bij de grootere toepassing van de gymnastiek voor de schooljeugd, uit een financieel oogpunt door vele gemeentebesturen één op zich zelfstaand gymnastieklokaal voor de gezamenlijke scholen is aanbevolen en gebouwd, zoo komt het ons echter uit een paedagogisch en hygiëinisch oogpunt wenschelijker voor, dat althans elke talrijke school in de onmiddellijke nabijheid een afzonderlijk gymnastiek-lokaal bezitte. De gelegenheid toch, die voor de kinderen bij slechts één zoodanig bestaat om methodische lichaams-oefeningen te houden , is zoo schaarsch, dat deze aan de hygiëinische eischen op den duur niet voldoen. Wat baat het toch dat kinderen, die minstens 36 uren 's weeks op school met geestesarbeid in zittende, veelal scheeve houding bezig worden gehouden, 1 a. 2 uren 's weeks, wellicht met een talrijke klasse, gymnastische oefeningen houden? Zoodoende wordt het eigenlijke doel dier oefeningen geheel miskend. Het gymnastisch onderwijs voor de schooljeugd toch dient grootendetls om het even-