is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

Of zijn dat geen mensohen? Zoo zou ik kunnen voortgaan met, wat er verder volgt in het stukje van den heer Kist, te overwegen; maar ik houd mij overtuigd, dat de schrijver wel zal inzien, dat, wil hij in punten van verschil de pen opnemen , hij ten eerste duidelijk en in goed nederlandsch zegge wat hij meent en ten tweede geen beschouwingen er bijhale, die in ons tijdschrift niet thuis hooren en die ik daarom ook niet verder bespreken wil; adres aan zijn Mij dunkt dat de Katholieke kerk" enz. Met de meeste hoogachting,

WelEd. Heer en Vriend.

Uw Dr. D. H. Mei jee.

Voldoend lager onderwijs.

Vestigt men het oog op de uitmuntende scholen en andere inrichtingen voor onderwijs en opvoeding, die ginds en elders bestaan, dan zou men mogen verwachten, dat deze de schoonste vruchten opleveren en volkomen het doel bereiken, dat zij beoogen. Maakt men evenwel nauwkeurig kennis met de gewezen leerlingen, dan zal men meestal vele leemten ontdekken, die de school onvervuld heeft gelaten, ofschoon zij overigens haar taak uitmuntend heeft vervuld. Slechts zelden zal men een enkele aantreffen, die geheel en in alle opzichten aan de verwachting voldoet, en aan wie niets valt te verbeteren.

Al springt zulks niet altijd terstond in het oog, bij nauwkeurig en genoegzaam langdurig onderzoek zal men dit meermalen in één of meer opzichten bemerken.