is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

eischen. Daardoor noodzaakt men kern, om, zelfs tegen beter weten aan, den beteren weg niet te bewandelen, dien A. gekozen heeft. B. meent het overigens recht goed, doch hij waant zich verstandig te moeten en te mogen schikken naar de onvermijdelijke omstandigheden. Daarom geeft hij zich over aan gejaagdheid, en gunt zich geen tijd tot wezenlijk degelijk werk. De vlijtige man verdient dank en medelijden.

Ook op andere hoogst gewichtige leervakken oefent die verkeerdheid een zeer schadelijken invloed, want zij verbasteren daardoor geheel, en hoe schoon zij ook schijnen te gedijen en te bloeien , zij kunnen geen heilrijke en duurzame vruchten opleveren. De bloesems vallen af zonder zich tot vruchten te zetten.

Dat B. en zijns gelijken somtijds een verkeerden weg inslaan, daaraan hebben vele ouders de meeste schuld, ook in andere opzichten. Als zij b. v. hunne kinderen op den ouderdom van 10 of 11 jaar naar een middelbare of andere school willen doen overgaan, waartoe een toelatings-examen gevorderd wordt, en zij den onderwijzer vooraf daarvan verwittigen, dan .. .. ? Ja, dan meenen zij , dat hij daarvoor behoort te zorgen, en hij is ook van denkbeeld, dat hij zulks moet doen en het hem tot schande zou strekken, zoo zijne leerlingen werden afgewezen. Al kunnen zij volgens het bestek van zijn school eerst een paar jaar later op de hoogte zijn voor het afleggen van zulk een examen, hij belooft toch aan dat verlangen te zullen voldoen. Nu is er geen andere weg open dan dezen leerling eigenlijk par force daartoe te dresseeren, door zijn geheugen op te vullen met vele namen, getallen enz. zonder hem grondig en goed te onderwijzen. Niet zelden moeten dan ook de andere leerlingen in dit onderricht deelen zoolang dat dresseerwerk duurt, en geheel de inrichting van het onderwijs moet zoo lang dien-