is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoohdeuivs.

een besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 25 Augustus 1869 , n". 3, bevelende vermeerdering van het getal scholen m die

^Den Baad van State (afdeeling voor de geschillen^ van bestuur) gehoord, advies van den 15den December 1869, n». 74;

Op de voordragt van Onzen Minister var. Binnenlandsche Zaken van den 24sten December 1869, n". 215, 5de afdeeling;

Overwegende:

dat Gedeputeerde Staten bij hun bovenvermeld besluit, krachtens het 2de lid van art. 17 der wet tot regeling van het lager onderwijs, hebben bevolen de oprigting eener openbare school voor de bevolking van het gehucht Schipborg, gemeente Anlo, op grond dat de afstand van die buurt, voornamelijk van de huizen m hetSchipborgerveld, naar de naastbijzijnde openbare school te ver zou znu <lanHdat de kinderen daarvan gebruik kunnen maken;

dat de gemeenteraad van Anlo zich door dat bevel bezwaard heelt geacht en van Ons de vernietiging van dat besluit van Gedeputeerde Staten heeft gevraagd, daarbij aanvoerende, dat in de gemeente reeds acht openbare scholen voor lager onderwijs bestaan voor eene bevolking van slechts ruim 3000 zielen, en dat de oprigting eener negende sehool voor het gehucht Schipborg, niet noodzakelijk is, omdat daar weinig schoolgaande kinderen zijn , en de afstand naar de Hoofdschool te Aulo langs eenen altoos goeden en ten allen tijde passabelen zandweg, niet van dien aard is dat daardoor het schoolbezoek behoeft te worden belet;

dat volgens de overgelegde stukken, het aantal schoolgaande kinderen uit het gehucht Schipborg hoogstens kan bedragen 24, terwijl van de in het Schipborgerveld wonende huisgezinnen zeker niet meer dan zeven kinderen in de termen vallen om de school te bezoeken; , , . . ,

dat de kiuderen uit Schipborg binnen het uur de goed wgengte hoofdschool van het dorp Anlo kunnen bereiken;

dat in plattelandsgemeenten een werkelijke afstand van de school van één uur gaaus, niet te bezwarend kan worden geacht, en in. zeer vele dergelijke gemeenten ook bestaat;

dat dan ook de kinderen , uit Schipborg zelve afkomstig, de school te Anlo tot dusverre bezocht hebben en nog bezoeken;

dat de kinderen uit het Schipborgerveld, welke ingevolge overeenkomst, tot nu toe te Zuidlaren ter schole gingen, ongeveer /„ uur verder zullen moeten gaan om de naastbijzijnde school der gemeente Anlo te bezoeken, maar dat het getal kinderen uit die buurt zoo beperkt is, dat de oprigting eener nieuwe school alleen in hun belang en zulks in eene gemeente, die reeds met acht, waaronder twee overeenkomstig den regel der wet ingerigte, scholen belast is, weinig aannemelijk is te achten; ■■ ■

dat het eindelijk in het belang van het onderwijs verkieslijker is dat de kinderen zich eenige meerdere inspanning getroosten om eene goede school te bezoeken, dan dat zij in hunne nabijheid eene kleine