is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SJioolnieuws.

gelderland.

Negende sclioo1 district.

Veertigjarige schooldienst van den onderwjzer G. Spruijtenbürg , te Dreumel.

Wie op 9 Augustus j. 1. het anders zoo stille Dreumel voorbijstoom.de , moet dadelijk aan de salvo's, van tijd tot tijd gelost, en aan de vlaggen, overal uitgestoken , gemerkt hebben, dat daar iets buitengewoons te doen was En zóó was het dan ook. De eerbiedwaardige Gerardüs Speuijtenburg was, nu 40 jaren geleden , tot hoofdonderwijzer aangesteld en dat mogt niet vergeten worden. Het is ook niet vergeten; want oud en jong , rijk en arm heeft op dezen dag feest gevierd, zóó prettig en zóó ordelijk tevens , als maar zijn kan. Tegen den middag ontving de grijze jubilaris, omringd van zijne scholieren, in het fraai gedecoreerde schoolgebouw de gelukwenschingen van Schoolopziener, Gemeentebestuur en anderen. Die toespraken werden door hem beantwoord in eene gemoedelijke en goed gedachte rede, waarin hij o. a. aan zijn hoorders mededeelde, hoe hij vóór 1830 onderwijzer was geweest van een Gouvernementsschool te Brugge; hoe hij toen om de politieke gebeurtenissen België had moeten verlaten; hoe bij vervolgens aanvankelijk op non-activiteit, d. i. op half-traotement, was gesteld en hoe men hem had trachten tevreden te stellen (gelukkig voor Dreumel te vergeefs) met de betrekking van bode aan eene ambassade met / 1.00 per dag en het regt (wel te verstaan voor den aansteller) van ontslag met den dag. Aan den zeer ruim voorzienen, door den jubilaris aangeboden en zijne vrouw keurig toebereiden discb , heerschte gulle vrolijkheid; en inderdaad aardig wa^ het cm te zien , hoe,