is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

ook dan wachte men zich voor het te veel, te hoog en te lang. Zij moeten evenwel twee derde van den schooltijd spelen. Voor de eersten moeten de verstandsoefeningen niet langer dan V4 uur , voor de laatsten hoogstens V2 uur achtereen duren.

In dien geest het groote werk der opvoeding aangevat en voortgezet, zal, naar wij vertrouwen , ons bewaarschoolwezen een schoone toekomst te gemoet gaan en in waarheid een zegen voor de maatschappij worden. Maar alvorens men verWachten kan, dat dit doel zal bereikt worden, moeten allen , besturen, opvoeders en ouders, samenwerken en met een gezonder geest van menschenliefde beziel 1 zijn, dan thans in den regel het geval is. Kennis van de ware belangen van het opkomend geslacht zal zich aan liefde en goeden wil, om die belangen naar eisch te vervullen, moeten paren. Alvorens aan hervorming te kunnen denken, om het bewaarschool wezen op krachtiger grondslagen te kunnen vestigen, zal men op eigen vorming bedacht moeten zijn.

Alvorens een betere toekomst voor de bewaarschool te kunnen verwachten , zal ook de hooge Begeering zich hare belangen beter moeten aantrekken. Niet langer mag zij dralen om een steeds dringender gevorderde wet op het bewaarschoolwezen in het leven te roepen , waardoor de lichamelijke en geestelijke belangen van het opkomend geslacht betere waarborgen van behartiging zullen erlangen, dan tot dusverre bij de heerschende anarchie op dit gebied het geval is.

Dr. S. Sr. Coronel.

{Jfordt vervolgd).