is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boehbeoordeelingen.

„ opengebroken. " "Was dit noodig indien, zooals vooraf wordt verteld, „ de sleutel aan den buitenkant in de dichtgevallen deur zat?"

Ofschoon er weinig op de gedichtjes valt aan te merken, raden wij toch aan op bladz. 100 den regel: „waar komt dat bij toe ?" te verbeteren, als alleen uit de pen gevallen om het rijmwoord.

Wij twijfelen niet, of de bekwame schrijver zal bij eenen herdruk dit in overweging nemen.

Taal en stijl, papier en druk van dit werkje zijn recht goed, en wij rekenen alle verdere aanbeveling van dit lieve boekje daarom overbodig. Het zal zijn weg wel vinden.

Ziet men den bladwijzer omtrent den inhoud van W. 3 slechts in, dan bemerkt men terstond, dat dit boekje grootendeels handelt over technologie in verband met natuurlijke historie enz. Onder den nederigen titel van „ Allerlei," handelt het over aardewerk , porselein , glas, kleedingstoff'en, papier, spijzen, dranken en al wat tot de meest ah gemeene dagelijksche levensbehoeften behoort. Dit doet de schrijver in vertellingen, vrij van geleerden tooi, in een lovendigen, schoonen verhaaltrant, op recht kinderlijke wijze zonder kinderachtig te zijn, en toch genoegzaam volledig wetenschappelijk voor de lagere school.

Terecht heet het een leesboek, — want wegens den aangenamer, vorm heeft het niets van een eigenlijk leerboek, en beweegt het zich zoo vrij en ongedwongen op het wetenschappelijk terrein, dat het veeleer een bloemlezing daaruit zou kunnen heeten. De zaken zijn met nauwkeurigheid en genoegzaam volledig voorgesteld, zonder dat het geleerd wetenschappelijke te hoog opgevoerd wordt. Het werkje voldoet geheel aan de behoeften der leerlingen. Wegens den uitlokkenden vorm en den echten kindertoon zal het hun