is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

niet minder bevallen dan verdichte verhalen, terwijl het toch veel nuttiger voor het leven zal zijn.

Zoo iets is vooral met het oog op het schoolverzuim en den vooruitgang onzer dagen waarlijk geenszins te verwerpen, rnaar inderdaad voordeelig en raadzaam. Dit geeft de Heer v. E. ook op als het oogmerk, waarmee hij dit werkje vervaardigde. Hij heeft die taak loffelijk verricht, en daarom zoowel als wegens al het bovenstaande rekenen wij het onbepaald te mogen aanbevelen, niet alleen voor de „ hoogere klassen der volksscholen," gelijk de titel aanwijst, maar ook voor kinderbibliotheken, ter school en te huis, voor herhalingscholen enz.

Slechts eenige aanmerkingen meenen wij in bedenking te mogen geven, om er bij te verwachten herdruk gebruik van te maken.

Bladz. 12, 13 en 14 komt telkens voor: „porselein en aardewerk," alsof het eerste niet tot het laatste behoort. Zou 't niet beter zijn dit te veranderen in: porselein en ander aardewerk?

Dat „de druiven goed rijp zijn kunnen worden'1'' (bladz. 41) vordert verbetering.

Op bladz. 43 leest men: „kruisbessen of doornappels," doch de doornappel is immers een der meest vergiftige planten , die in ons land voorkomen.

Met het doel om „ bij kinderen belangstelling op te wekken in de kennis der natuur" zegt de Heer K. in het voorbericht van N°. 4, heeft hij het werkje „de Dampkring," geschreven, en daartoe gebruik gemaakt van „ gunstig bekende handboeken, als: Op en in de aarde, door dr. T, C. Winkleb ; De aardbol en zijne natuurwonderen, door dr. W. F. A. Zimmebman ; Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde ,doordr. F. W. C. Krecke ; de Kosmos,