is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen,

13

eenige opheldering, en eene enkele zedelijke leering — zonder meer. Dit laatste: zonder meer, zij ook toegepast op onze beschouwing van het boekje; want, indien wij, met het oog op den titel, hetzelve wilden heüordeelen , dan zouden wij, op menige plaats, moeten aanwijzen, dat de titel den ïezer veel te verwachten geeft, doch dat aan die verwachting volstrekt niet voldaan' 'wordt. —. Indien dit werkje, voor eenige jaren, onder den eenvoudigen titel: Geschiedenis van jozef, in het licht ware gekomen , dan zouden wij er, uitgezonderd de oppervlakkigheid , onze goedkeuring aan gegeven hebben ; doch nu, nadat onze Landgenooten die geschiedenis hebben bewerkt, kan ons dit boekje, en wel onder zulk een' titel, niet behagen.

Misschien is ons oordeel over dit werkje minder gunstig, omdat wij, als wij jozefs geschiedenis zouden behandelen, zulks geheel anders zouden gedaan hebben; want ieder heeft toch zijn eigen standpunt en beschouwt dan ook de zaken in zijn eigen licht. — Mogelijk zijn onze lezers wel verlangend om te weten, hoe wij dan over jozef denken? eh wat wij , bij de behandeling zijner lotgevallen , zouden opmerken? — Aan dit verlangen willen wij gaarne voldoen, en alzoo , uit onze beschouwing van het aangekondigde boekje, aanleiding nemen, om,misschien eenige leerzame wenken te geven.

Jozef had, naar ons oordeel, als kind reeds iets bijzonders; hij vertoonde, in zijn spreken "en handelen , een' meer dan gewonen aanleg, en gaf blijken, dat hij meer

dan