is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeeiingén»

lil

weder opgaven in guldens; doch zonder dat Wijkt, welke guldens worden bedoeld, en dit is hier te meer hinderlijk, omdat op de geheele tabel van Duitschland de opgave geschiedt, niet in Nederlandsche, maar in Rijks - guldens van ,ƒ 1,20. BI. 53, worden ^ in de vijfde kolom, genoemd 10,000 guldens, maar er staat onder: c. g. waaruit wij spellen : conveniiohs-geld. Bevordert zulk eene Onregelmatigheid de duidelijkheid? Bl; 57, kolom 5, wordt genoemd 6,000,000, zonder dat de specie wordt aangeduid. Bl. 13, staat geheel verkeerd opgegeven, dat, bij ons, de tweede Kamer wordt fcsnóemd « door het volk, uit de Ridderschap, de steden en den landelijken stand." De leden der tweede kamer worden bij ons niet benoemd door het volk. Zulk eene benoeming is in onze grondwet volstrekt onbekend. Zij worden benoemd door de Provinciale Staten, en dan niet bepaaldelijk uit de Ridderschap, de steden en den landelijken stand. Hieruit zijn de Provinciale Staten zamengesteld | maar niet de StatenGeneraal. Tot deze kunnen verkozen worden zij, die noch tot de Ridderschap behooren, noch tot eenige stedelijke regering, noch , als grondeigenaars, van den landelijken stand zijn. Bl.15, wordt het hoofd van den nieuwen Griekschen staat, in de zevende kolom, genoemd: « een Souverein Vorsten in de achtste: « Koning." De laatste titel kan alleen gebezigd worden; want, ofschoon een koning steeds een Souverein Vorst is, zoo zijn echter niet alle Souvereine Vorsten Koningen, en otto ï. Bijdr. Febr. 1834- H is