is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

Sckoolberigten.

te winkel , bezittende den tweeden rang, die zijnen post, op den 1 Maart aanstaande, aanvaarden zal.

VII Distr. g. van n0uhuys. DE HEIN, Gemeente Steenbergen. Door verplaatsing van george jeener naar Hapert,, is de openbare school alhier vacant. Zij, die daartoe mogten genegen zijn, worden bij deze nitgenoodigd, om zich, vóór den 1 April aanstaande, aan te geven bij den Heer Burgemeester te Steenbergen. Zij behooren te bezitten: acte van algemeene toelating van den vierden, of liefst hoogeren rang, goede getuigschriften van burgerlijk en zedelijk gedrag, alsmede bewijs van geschiktheid tot het geven van een oordeelkundig klassikaal onderwijs. De voordeelen, aan dezen post verbonden, zijn: 1°. vast tractement ƒ 160 ; 2°. wegens schoolgelden, ongeveer f 100; 3°. voor verwarming der school ƒ20; 40. vrije woning. De bovengemelde post wordt met veel lof, en" tot groot genoegen der ingezetenen, tijdelijk waargenomen door j. c. "endhoven, bezittende den derden rang, zoon van den voormaligen onderwijzer alhier. Tijd en plaats van het vergelijkend onderzoek zullen den belanghebbenden nader worden opgegeven.

VIII Distr. h. e. verschoor. WERKENDAM. De openbare onderwijzer dezer Gemeente, s. van doorn , uit gemelde betrekking, op zijn verzoek , zijnde ontslagen, worden , bij dezen, opgeroepen sollicitanten naar dien post, ten einde zich, vóór het einde der maand Maart, aan te geven bij den Heer g. van houwemnge, Bur-