is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.-

279

BIEZELIjSIGE (Gemeente KappelleS vacant Dec 1833.

U T R E C H T.

i Distr. Mr. h. arntzenius.

UTRECHT. Het vergelijkend examen, ter vervulling der twee openstaande bijzondere"' scholen der tweede klasse in deze Stad, in de Bijdragen voor Julij 1833 aangekondigd, is den 9 September daaraanvolgende gehouden, waartoe zich 14 sollicitanten aanboden. De Stads - Regering, op voordragt der Plaatselijke Schoolcommissie, dienstig geoordeeld hebbende de bijzondere scholen der tweede klasse met ééne te vermeerderen, is dit examen mede dienstbaar gemaakt tot het benoemen van eenen onderwijzer in dezelve. Alzoo zijn tot onderwijzers aangesteld t. riet, j. van egmond en j. h. zalm, dewelke, in de hun aangewezen wijken der Stad, in Februarij 1834, hunne scholen hebben gevestigd,

UTRECHT. De uitnoodiging van sollicitanten tot het vervullen der openstaande ondermeestersplaats in de school der Walsche Diakon ie, geplaatst in de Bijdragen voor December 1833 , aan het oogmerk niet voldaan hebbende, worden op nieuw onderwijzers van den tweeden of derden rang., welke eene grondige kennis der Fransche taal bezitten, uitgenoodigd, om zich, vóór of op den laatsten April 1834, mondeling of met vrachtvrije brieven, aan te geven bij den Hoogleeraar p. j. j. de fremeru , Boek-

Bijdr. Maait 1834- T hou-