is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

VIL Distr. 3. 3. wassenaar.

GOINGARYP vacant. 'Febr. 1834. BALK. Bijzondere school der tweede klasse vacant. Dec. 1808.

DE LEMMER vacant. Mei 1828 en Mei '1830.

BAKHUIZEN en MIRNS vacant. Mei 1830.

IX Distr. h. heppener.

SPANNUM. De openbare school van den middelsten rang alhier, door het overlijden van den onderwijzer berend hendrik posthumus vacant geworden zijnde, aan welken post tevens die van organist, voorlezer, klokluider en oppasser van het uurwerk verbonden zijn; zoo worden adspiranten van ten minste den derden rang, na vooraf hunne getuigschriften van goed zedelijk gedrag en bekwaamheid in het geven van een wel ingerigt onderwijs, het laatste van hunnen Districts-Schoolopziener, vóór of op den 16 April eerstkomende, ter Secretarij van de Grietenij Hennaarderadeel, te Wommels, ingezonden , en met vrachtvrije brieven hiervan kennis gegeven te hebben aan den Schoolopziener van het negende District, te Frajieker, uitgenoodigd tot de bijwoning van het vergelijkend examen, hetwelk gehouden zal worden in het Grietenijhuis van Hen* naarderadeel, te Wommels, op Maandag den 28 April daaraanvolgende, des voormiddags ten negen ure. De voordeelen, aan deze betrekkingen verbonden, zijn: behalve een huis en tuin, eene jaarlijksche inkomste van ƒ225 uit de Kerkvoogdij kas, èn de schoolT 3 gel-