is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

den regel, slechts 30 kinderen tot eene klasse behooren. In de laagste klassen zijn meisjes en jongens vereenigd, in de hoogste zijii zij afgescheiden.

Het weeshuis werd reeds in 1597 gesticht, en wel door twee adellijke vlugtelingen uit de Nederlanden, de grave en van petkum, die zich hier in veiligheid stelden tegen de vervolgingen van den Hertog van alva. Met deelneming merkt men in den stichtingsbrief van het jaar I6O4 het voorschrift op, dat ook de kinderen elkander onderling moeten onderwijzen, ten einde den leermeester hèt werk te helpen verligten, en dat zij het lezen zullen moeten leeren, door middel van het schrijven, en wel, door in den aanvang te schrijven met krijt.

Van bijzonder aanbelang werd dit gesticht in de oorlogsjaren van 1813 tot 1815, toen het 812 kinderen in het huis en 6^9 op het land besteed had, maar ook jaarlijks eene toelage kreeg van 18 tot 22,000 Nederkmdsche guldens (*). Tegeuwoordig bestaan de gewone inkomsten in renten van obligatiën en milde giften, Welke jaarlijks, door eene collecte in de stad, in ruime mate worden ingezameld, daar iede,r koopman zulk eene gift als een eeregeschenk aanmerkt.! Dat echter dit gesticht enkel door kooplieden wordt beheerd, is minder goed: de hoogere bedoelingen blijven welligt daardoor te zeer ondergeschikt

aan

(*) De voorkomende sommen liehben wij, ter vermijding van omslagtigheid, in Nederlandsche munt overgebragt.

Vertaler.