is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Boekbeoordeelingen.

393

opmerkzaamheid onzer landgenooten op den persoon en de betrekking ifa de maatschappij , van c. sciimid , gevestigd, en het aldaar geschrevene wekte niet weinig onzen wensch op, nog iets uitvoerigers omtrent dat onderwerp te mogen lezen. Intusschen is het voor ons gevoel eene streeiende bezigheid, wanneer ons, te midden van de dikwijls dorre, of met distelen bedekte velden der kritiek, zulk een bekoorlijke bloemhof, als de werkjes van schmid opleveren, ter bewandeling wordt aangeboden.

De lezing der bovengenoemde stukjes was voor ons inderdaad een waar genoegen. De levendige voorstelling der verhalen boeide ons; de kinderlijke geest, zoo zacht als edel voorgesteld, verkwikte ons; de bevallige en diepgevoelende dichterlijke toon sleepte ons mede; de roerende en verhevene taal van Christelijk geloof en liefde werkte weldadig op ons hart. Bij het eindigen onzer lezing dankten wij, in stilte, den w-aardigen Schrijver, die-zoo fijn gevoelen en zoo schoon schrijven kon, en wenschten wij vurig, dat zijne gevoelens en denkbeelden in de harten van vele onbedorvene en jonge menschen eenen weerklank mogten vinden. Maar, onze beoordeeling moet niet in enkele declamatie bestaan; de lezer eischt proeven voor onzen hooggestemden lof. Wij zijn bereid, die te leveren en onder eenige gezigtspunten te brengen; maar vooraf vordert men van ons, dat wij eenig verslag van de aangekondigde werkjes zeiven geven.

Wij hebben dezelve hierboven in eene orde geplaatst, die ze als in twee hcofdCc 2 klas-