is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

525

schappelijke", voet verkeert, voelt hij zich daardoor, als van zeiven, opgewekt en uitgelokt, datgene ter sprake te brengen, wat hem moeijelijkheden oplevert, ten einde daardoor de gedachten van anderen te vernemen en met hunne wijze van handelen bekend te worden. Hij doet zulks te gereeder, omdat hij, op zijne beurt, den weg kan aanwijzen, dien hij inslaat en volgt bij de behandeling van die onderwerpen en vakken, in welke hij zich bewust is, het beste, en naar zijn genoegen, te slagen. Door zulk eene wederkeerige mededeel ing wordt de lust gaande gehouden, de, ijver opgewekt, de moed verhoogd, de kracht versterkt en het genoegen vermeerderd.

De uitgaven tot aankoop van boeken, dikwijls te zwaar en ondoenlijk voor enkelen, kunnen door velen ligt gedragen worden. ! Daarenboven worden er van honger hand aan de onderwijzers - gezelschappen toelagen , tot tegemoetkoming en ondersteuning in deze, verleend. Ook behoeft elk dan niet alles te lezen. Daar de eene dit gelezen heeft of leest, en de andere iets anders, kan raen elkander wederkeerig met de meerdere of mindere waarde van het gelezene bekend maken. Die werken, of gedeelten derzelve, welke geoordeeld worden, bijzondere opmerking te verdienen , kunnen dan door allen worden gelezen. Op deze wijze kan etveel tijd gewonnen worden. Bovendien kan men elkander datgene mededeelen, wat wezenlijke belangstelling en behartiging verdient, en door zulke mededeelingen van hetgene men hier of daar opmerkelijks, bijzonJBijdr. Junij 1834- L1 der

É