is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

648

S chootnieu ws.

ONDERWIJZERS - GEZELSCHAPPEN.

Provincie GRONINGEN. Eerste District.

"^Seinschoten, den 3 Mei. Op heden werd alhier de jaarlijksche Algemeene Vergadering van de zes Schoolonderwijzers - Gezelschappen van dit District gehouden, welke door den Schoolopziener, als Algemeenen Voorzitter , geopend werd met eene Redevoering : over de waarde, het doei en de heilzame gevolgen eener zuivere , echt. christelijke mensch/levendheid. De vervolgens voorgelezene verslagen , zoo van het Algemeen Bestuur, als van elk der Gezelschappen afzonderlijk, getuigden op nieuw van den goeden geest van eensgezindheid, loffelijken ijver en bestendige werkzaamheid der leden, ten einde aan het doel van 's Lands Regering met het verbeterd onderwijs meer en meer te beantwoorden , terwijl men zich , met dankbaarheid voor de edelmoedigheid van Z. M. den Koning in dé jaarlijksche ondersteuning der Gezelschappen , dier weldaad niet onwaardig hoopt té betoonen*

SCHOOL'