is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigteïn 661

deelkundig onderwijs, vóór of op den 30 Augustus eerstkomende, in te zenden aan het Grietenijbestuur van Wonseradeel te Bolsward. Deze school is van den hoogsten rang, en worden1 alzoo acten van de eersten of tweeden rang vereischt, en daarbij gevorderd bekwaamheid tot bet geven van onderwijs in de Fransche taal en in de Stel-, Meet- en Zeevaartkunde. De inkomsten van deze school bestaan in eene jaarwedde van ƒ 275 uit 's Rijkskas en de schoolpenningen der leerlingen, die in de 2de klasse 10 en in de 3de klasse 15 cents betalen, en tot een getal van 80 kunnen klimmen; alsmede de voordeelen van , het privaat onderwijs in de Fransche taal, de Stel-, Meet- en Zeevaartkunde, dezen onderwijzer in het bijzonder aanbevolen. De dag van het examen zal den sollicitanten nader worden bekend gemaakt.

III Distr. m. martens.

SCHIERMONNIKOOG vacant. Febr. 1834BALIAJM, Eiland Ameland, vacant. Maart

BORNWERD (gecombineerd met Better' tvird) vacant. Jan. 1834» LICHTAARD vacant. Dec. 1833.

IV Distr. h. kieübuur f erf.

RIJPERKERK vacant. Junij 1834-

V Distr. Mr. u. a. evertz. DRACHTSTER COMPAGNIE. Als sollicitanten naar de nieuw opgerigte school alhier