is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sckoolnieuws.

825

betuigde hij zijne erkentelijkheid aan het Bestuur dezer Stad, voor het openlijk blijk van goedkeuring, aan hem geschonken; hartelijk was .zijne toespraak aan de Plaatselijke Schoolcommissie, en bijzonder aan derzei ver Voorzitter; en in menig oog blonk een traan, toen hij, na de ouders der kinderen, bij hem onderwezen, eeoige ernstige en gepaste woorden te hebben toegesproken, zich ten slotte tot bet Opperwezen wendde, en zijn hart ia een dankend gebed ten hemel rigtte. — Eén gevoel bezielde alle aanwezigen, dat van innig vergenoegen en hartelijke blijdschap over de weldaden, aan den waardigen van staldorch , en daarmede aan deze geheele gemeente, bewezen, en toen, na het einde dezer aanspraak, en het uitvoeren van eene orgelmuzijk, deze plegtigheid door den Voorzitter, uit naam der Schooolcommissie, gesloten, en de aanwezigen voor hunne tegenwoordigheid bedankt waren, gingen er zeker weinigen naar hunne woningen, welke bij het gevoel van erkentelijkheid , dat het ons gebeuren mag, dezen man aan het hoofd onzer Stadsschool te zien, in hun hart niet de bede voegden, dat TVageningen zich nog lang moge verheugen iu het bezit van dien man, welke, als onderwijzer , door zijne bekwaamheid, niet minder dan als mensch, door zijn gul en aangenaam verkeer, de achting van alle braven verdient en ook werkelijk geniet. —

SCHOOL*