is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1055 Boekbeoordeelingen.

had opgewekt. Wat doet nu jezus , om die hatelijke^bedenkingen, die bet wonder geheel zouden vernietigd hebben , krachteloos te maken ? Hij zegt tegen de omstanders, tegen de klaagvrouwen: « Het kind is im« mers niet dood, maar slaapt." — Misschien op eenen vragenden toon — ten einde uit den mond van deskundigen, ten aanhooren van allen, de zekerheid van den dood des kinds te vernemen, en tot de bevestiging dier zekerheid als uit te lokken. Dit doel heeft jezu5 bereikt; want, men belachte Hem over die woorden — men verzekerde stellig , dat het kind waarlijk gestorven was. Nu volgde ook de opwekking. En, wat de vijanden nu ook mogten doen , om dit wonder te verduisteren, die pogingen moesteu mislukken, vyant allen hadden den dood van het kind bevestigd.

De Heer van der palm heeft wel gezegd, dat jezus, bij de opwekking, de woorden: « Dochtertje, sJia op/" in het Hebreeuwsch , zoo als markus dat als iets bijzonders meldt, heeft uitgesproken, doch spreekt niet, waarom dit door dien Evangelist zoo bijzonder vermeld wordt. In de aanteekenicg op Mark. V. 41 van onzes Hoogleeraars Bijbelvertaling vinden wij : « De aanhaling dezer Hebreeuw« scbe woorden, (naar het Joodsche dialekt « van dien tijd) door markus, die voor oor« spronkelijke heidenen schreef, is zonder« ling, en zou iets kunnen toebrengen tot « versterking van het gevoelen, dat jezus « zich doorgaans van de Grieksche taal be« diende." — (In het voorbijgaan zij gezegd, dat het ous gevoelen nog niet is, dat jezus

in