is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5 AANMERKINGEN WEGENS DE NIEUWE

delijke uitlatingen van den onderwijzer tegen de kinderen: welk alles met de invoering der Schoolfondfen al mede geheel en al ftaat te eindigen.

Zoo lang er geene fondfen waren , om ook daaruit in de verwarming en verlichting der fchool te voorzien , greep veelal de gewoonte plaats, dat de leerlingen de brandftof en kaarfen zelve moesten aanbrengen. Deze gewoonte bragt ongeregeldheden voort, die verre af waren van voof het zedelijk karakter der leerlingen voordeelig te wezen. Hoe menig hout of turf werd er uit dien hoofde langs den weg door de kinderen befchaardJ Hoe menige kaars op eene oneerlijke wijze verkregen! — Dit moge aan velen kleinigheden fchijnen te wezen ; maar die weet , hoe grooten invloed zulke kleinigheden hebben op de denkwijze en het karakter der kinderen, zal zich verblijden, dat de aanleidingen tot dusdanige ongeregeldheden geheel ftaan weg te vallen , daar de Schoolfondfen , bij gemis van andere bronnen , in de noodige verwarming en verlichtin» der fchool zullen voorzien.

Staan op deze wijze verfchillende gebreken, in den ftaat van het Lager Schoolwezen nog, overig, weggenomen te worden, welke op de zedelijkheid der kinderen niet dan eenen nadeelio-en invloed kunnen hebben, van den anderen kant ftaan er hulpmiddelen verkregen te worden, die op derzelver vlijt , zedelijk gedrag enz. niet dan van eenen meest voordecligen invloed zullen kunnen'zijn. Wij bedoelen bijzonderlijk het geregeld houden van fehookxamina, gepaard met prijsuitdcclingen. Op

nog