is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t* overzigt van het schoolwezen in

tot eer vertrekken. Alhier klom federt dien tijd het getal der leerlingen van 5 tot 56. Ook hier werd het fchoolvertrek dit jaar eenigzins verbeterd. Het Godsdienstig onderwijs der fchooljeugd is hier goed. J ö

Te Engelbert werd de Schoolonderwijzer a l wessels dit jaar vervangen door A. l. wolthuis, dlö, van Euvdgunnc herwaarts beroepen door die beroeping cn de daardoor veroorzaakte verbetering van zijne tijdelijke behoeften, aan wel, *er vo™ing hij te voren genoegzaam alle ziy, je morgen Weiden moest, niet weinig aangemoedigd werd, om zich op de verbetering zijner Jchoql met verdubbelden ijver toe te leggen. Hier is het fchoolgebouw nog voor aanmerkelijke ver, beteringen vatbaar, doch voor het Godsdienstig onderwns der jeugd wordt wel gezorgd.

Te Noorddijk en Middelben zijn de beide Onderwijzers tevens Gaarders en met andere bezigheden overkropt. Beide hebben echter zonen die den vierden rang bezitten, en hunne vaders

211? h00ldi£nSt bC,1Ul» enthans denzelven tot mijne blijdfcb^p, meest geheel waarnemen. Over den zoon van den Meester van Middelbert zie men de Bijdragen voor t8io VIII. Stuk N°. 1. Aanhangfel, en van dien va* den Onderwijzer van Noorddijk, mag ik ^tuigen, dat bij bij een goed oordeel lust tot leeren paart. Beide Schoolgebouwen zijn in een goeden ftaat, behalve dat dat te Nmrddijk eeni*! *"? tC klein is- 1,1 ^t Dorp werkt miiu voorxnahge Ambtgenoot w. j. koppihs, door zijn

Gods-